Copernicus wydłuża likwidację funduszu obligacji do 2018 roku

Copernicus Capital TFI przedłużył okres likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych o ponad 1,5 roku. W tym czasie zamierza walczyć o odzyskanie środków z niewykupionych obligacji takich emitentów jak Gant Development, Milmex Sytemy Komputerowe, GC Investment, Trust czy Widok Energia.

(Fot. DP/stockwatch.pl)

(Fot. DP/stockwatch.pl)

Nowy termin zakończenia likwidacji funduszu to 21 maja 2018 r. Decyzja o przedłużeniu procesu oznacza, że inwestorzy na pieniądze będą musieli poczekać dłużej, ponieważ zgodnie przepisami prawa, nie ma możliwości wypłat częściowych z likwidowanego subfunduszu, aż do czasu całkowitej likwidacji lokat.

Prezes Marcin Billewicz chce wykorzystać ten czas na kontynuację ofensywy formalno–prawnej wobec nierzetelnych emitentów. Mowa o spółkach, które mimo upływu terminu nie wywiązały się z obowiązku spłaty obligacji. Billewicz przyznaje, że odzyskiwanie zainwestowanego kapitału poprzez sprzedaż zabezpieczenia to trudniejsze zadanie niż pierwotnie zakładano. Jako największą przeszkodę wskazuje działania dłużników, które w praktyce przeciągają egzekucję.

– W związku z tym musieliśmy podjąć zdecydowane, ale też niestandardowe działania, mające na celu odzyskanie zainwestowanego kapitału. Dlatego też m.in. zaangażowaliśmy już w sprawę renomowane kancelarie prawnicze i agencje detektywistyczne. Przewidywaliśmy odzyskanie dużej części kapitału w perspektywie dwóch lat. Niestety, w naszej ocenie świadome unikanie odpowiedzialności przez niektórych emitentów, których obligacje nabyliśmy, zmusiły nas do zweryfikowania tych planów. Jesteśmy zdecydowani twardo walczyć o środki naszych inwestorów. – wyjaśnia Marcin Billewicz, prezes Copernicus Capital TFI SA.

Cel, jaki postawili przed sobą włodarze Copernicusa można zaliczyć do kategorii mission impossible. Po pierwsze, w praktyce, nawet jeśli emisja obligacji była zabezpieczona (np. nieruchomością), to sprzedaż po rozsądnej cenie może zająć wiele lat. W siedmioletniej historii Catalyst znany jest tylko jeden przypadek, gdy inwestorzy odzyskali cokolwiek ze sprzedaży zabezpieczenia. Mowa o serii D obligacji upadłego w listopadzie 2012 r. Religa Development. Entuzjazm gasi fakt, że obligatariusze otrzymali zaledwie 187 zł na każdy papier, za który w emisji pierwotnej trzeba było zapłacić 1 tys. zł. Niemniej nie oznacza to, że Copernicus jest na całkiem straconej pozycji. Przykładem jest chociażby odzyskane 33 proc. należności z obligacji wyemitowanych przez Tiger Moth Investments. Po drugie, zawartość likwidowanego portfela nie nastraja optymistycznie. Nazwy takich spółek jak Gant Development, Milmex Sytemy Komputerowe, GC Investment, Trust czy Widok Energia z pewnością wywołują gęsią skórkę u niejednego inwestora z rynku Catalyst. Każda z nich jest kojarzona z bankructwem, o czym na łamach StockWatch.pl wielokrotnie pisaliśmy, często też wskazując na nieczyste zagrania wobec inwestorów. Mieszanka trudnej ścieżki formalno-prawnej oraz nieugiętej postawy nieuczciwych emitentów może sprawić, że na jednym przedłużeniu terminu likwidacji funduszu może się nie skończyć. >> Na temat problemów funduszu obligacji korporacyjnych Copernicusa dyskutujemy tutaj

Niemniej warto trzymać kciuki za Copernicusa. Jeśli spienięży jakiekolwiek zabezpieczenie, to po pierwsze środki odzyskają także pozostali posiadacze niewykupionych obligacji, a po drugie będzie to ważny impuls dla rynku. Przy okazji publikacji informacji na temat przedłużenia okresu likwidacji subfunduszu, Copernicus podsumował dotychczas podjęte działania względem konkretnych serii papierów. Dla drobnych obligatariuszy to cenne źródło informacji, ponieważ większość zalegających z wykupem spółek już od dawna nie komunikuje się z rynkiem oficjalnymi kanałami.

Gant Development

Wniosek dewelopera o upadłość układową złożony w październiku 2013 roku wywołał szok wśród inwestorów z rynku akcji i obligacji. Spółka choć od połowy 2015 r. nie jest notowana na GPW to nadal pozostaje niechlubnym rekordzistą pod względem wartości niespłaconych obligacji na Catalyst. Wrocławski deweloper wprowadził na rynek długu w sumie 14 emisji papierów dłużnych, z czego znaczna część trafiła do portfeli inwestorów indywidualnych.

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii BE Gant Development SA likwidator wskazuje, że pomimo jego aktywnego uczestnictwa w radzie wierzycieli emitenta oraz w spotkaniach z syndykiem i próbach dochodzenia spłaty obligacji w toku podziału majątku polikwidacyjnego, sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Wierzytelność z wszystkich obligacji serii BE jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na należących do emitenta 24.381 szt. certyfikatów inwestycyjnych funduszu GANT FIZ, RFI 357, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 45 mln zł. Jako, że jedynym uczestnikiem funduszu jest spółka Gant Development SA, obecny zarządzający funduszem – spółka Ipopema TFI – odmawia udzielenia likwidatorowi obecnej wyceny certyfikatu. W związku z powyższym likwidator zamierza zwrócić się do administratora zabezpieczeń, by ten jako legitymowany do działania w imieniu obligatariuszy, zwrócił się z żądaniem udostępnienia takiej informacji przez TFI zarządzające GANT FIZ, celem wszczęcia egzekucji. Likwidator wystosował już pierwsze pisma do administratora zabezpieczeń. Na chwilę obecną obligacje te nie przedstawiają żadnej wartości księgowej w portfelu subfunduszu, niezależnie od powyższego likwidator będzie podejmował kroki w celu poszukiwania nabywcy obligacji Gant BE.

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii F Gant Development SA likwidator – współdziałając z administratorem obligacji i innymi obligatariuszami, planuje na własny koszt podjąć kroki w celu windykacji sądowej skierowanej wobec dłużników rzeczowych, na majątku których ustanowiono zabezpieczenie obligacji. Uzyskane w wyniku działań likwidatora oraz administratora hipoteki, w drugiej połowie 2015 r., dodatkowe zabezpieczenie obligacji, w postaci oświadczenia w trybie art. 777 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego, o poddaniu się egzekucji z majątku spółki „Arrada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rynek” spółka komandytowo-akcyjna tj. spółki, która była właścicielem przedmiotu zabezpieczenia obligacji, nie pozwoliło niestety na jego realizację, gdyż spółka ta w bardzo krótkim czasie po ustanowieniu wskazanego wyżej zabezpieczenia, zbyła przedmiot zabezpieczenia w postaci siedmiu nieruchomości lokalowych do spółki „Arrada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jana Kazimierza” spółka komandytowo-akcyjna oraz 1 nieruchomości lokalowej do spółki Kantory Gant spółka z o.o. Obecnie administrator podejmuje działania w celu rozpoczęcia działań windykacyjnych oraz dokonania wyboru profesjonalnej kancelarii prawnej, która reprezentowałaby interesy wszystkich obligatariuszy tej serii obligacji. Przewidywany czas złożenia pozwu to początek czwartego kwartału bieżącego roku.

GC Investment

Spółka działająca na rynku nieruchomości komercyjnych zadebiutowała na rynku NewConnect pod koniec kwietnia 2011 roku, a rok później na Catalyst za sprawą obligacji GCI0414. Papiery serii W są zabezpieczone hipoteką łączną na prawie użytkowania wieczystego gruntu w Bytomiu Szombierkach przysługujące spółce zależnej Armada Development SA. Oprócz tego spółka wyemitowała nienotowaną na Catalyst serię T o wartości nominalnej 22,42 mln zł.

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii T i Q2 GC Investment SA likwidator wyjaśnia, że podejmowane przez niego działania w znacznej części dokonywane w porozumieniu z administratorem hipoteki (z uwagi na odmowę legitymacji do działania bezpośrednio przez Towarzystwo), skupiają się obecnie na prowadzeniu postępowania w przedmiocie zmiany postępowania układowego emitenta na postępowania obejmujące likwidację jego majątku. Jednocześnie likwidator niezależnie od powyższego prowadzi działania skierowane przeciwko kolejnym dłużnikom rzeczowym, będącym w praktyce spółkami zależnymi od emitenta, a które to spółki emitent wykorzystuje celem przenoszenia majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia. Przypadek taki dotyczył pierwotnego dłużnika rzeczowego, wobec którego likwidator złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika tj. spółki Armada Development S.A. (w maju 2015 r.). Nie został on jednak merytorycznie rozpatrzony przez sąd, gdyż w wyniku jego doręczenia uczestnikowi postępowania, majątek stanowiący przedmiot zabezpieczenia został przeniesiony do kolejnej spółki zależnej Golf Apartamenty sp. z o.o. (w sierpniu 2015 r.) Od początku roku 2016 likwidator współpracuje w toku procesu odzyskiwania należności od emitenta, z jedną z najbardziej renomowanych kancelarii w Polsce zajmujących się postępowaniami upadłościowymi. W wyniku tej współpracy udało się doprowadzić do utworzenia rady wierzycieli w toku postępowania wobec emitenta, w której uczestniczy Copernicus FIO. W ocenie likwidatora, zarówno sądy (w zakresie postępowania dot. emitenta jak i spółek zależnych) jak i nadzorca sądowy, działają formalnie w granicach prawa, jednakże ich działania z pewnością należy uznać całkowicie minimalne, koniecznie i wręcz wymuszone przez likwidatora i reprezentującą go kancelarię. Obecnie z rekomendacji reprezentującej likwidatora kancelarii wynika, że mimo tak powolnego działania organów sądownictwa, dalsze kontynuowanie postępowania upadłościowego, jest najlepszą i dającą najlepsze widoki powodzenia drogą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. Niemniej jednak likwidator będzie podejmował także inne kroki mające na celu windykację należności z obligacji GCI SA, w tym poprzez wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi głównemu, jak i dłużnikom rzeczowym. Likwidator nie ukrywa faktu, że próby windykacji należności z przedmiotowej lokaty, są bardzo trudne i kosztochłonne, przede wszystkim z uwagi na aktywne przeciwdziałanie dłużnika, który posuwa się nawet do prób publicznej dyskredytacji działań i dobrego imienia likwidatora, jednakże mając na uwadze wielkość lokaty w portfelu likwidowanego subfunduszu i obowiązek działania w interesie uczestników, likwidator uważa kontynuowanie podjętych czynności za konieczne i uzasadnione.

Milmex Systemy Komputerowe

Dostawca internetu wprowadził na Catalyst trzy z pięciu wyemitowanych serii obligacji. W sumie Milmex pożyczył od inwestorów 35 mln zł. Spółka, która w historii rynku Catalyst wpisała się jako ta, która dwa lata temu próbowała wmówić inwestorom, że spłaciła obligacje. W rzeczywistości nikt z obligatariuszy do dzisiaj nie otrzymał ani złotówki.

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii KOM13B Milmex Systemy Komputerowe sp. z o.o. likwidator wskazywał, że współpracował z administratorem zabezpieczeń oraz pozostałymi obligatariuszami w celu zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia w postaci zestawów abonenckich. Przeprowadzona wycena pokazała jednak, że koszt całej operacji będzie wyższy niż kwota uzyskana na zaspokojenie, gdyż zestawy te są przestarzałe i nie są obecnie stosowane. Ponadto emitent – pomimo wskazanych wyżej okoliczności – nie chce współpracować przy jego wydaniu. Emitent przekonywał również, że jest w stanie w krótkim czasie pozyskać inwestora, który pomoże w zdobyciu finansowania, jednakże deklaracje te nie znalazły przełożenia na rzeczywistość. Mając ponadto na uwadze fakt, że wobec emitenta toczy śledztwo o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, po uprzednim wprowadzeniu w błąd prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Wydział ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą, w którym to śledztwie reprezentant likwidatora złożył wyjaśnienia dot. okoliczności nabycia i późniejszego braku realizacji zobowiązań emitenta, likwidator ocenia, że zbycie przedmiotowej lokaty jest w zasadzie niemożliwe i w związku z tym, została ona odpisana w całości w księgach rachunkowych subfunduszu.

Trust

Poznański deweloper wprowadził na Catalyst trzy serie obligacji o wartości nominalnej ponad 50 mln zł.

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii B Trust SA, likwidator wskazuje, że wobec braku możliwości uzyskania spłaty przez emitenta, kontynuuje sposób odzyskiwania należności polegający na prowadzeniu postępowań upadłościowych wobec emitenta i spółek zależnych, na majątku których ustanowiono zabezpieczenia obligacji.

W wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego wstępne zgromadzenie wierzycieli przegłosowało – niekorzystny w ocenie likwidatora układ (likwidator głosował przeciwko układowi), który w marcu br. został zatwierdzony przez sąd. Likwidator złożył zażalenie na postanowienie zatwierdzające układ wskazując na rażące pokrzywdzenie wierzycieli oraz niezgodność układu z prawem (z uwagi na fakt, że układ przewidywał m.in. udział funduszu otartego w prawie własności nieruchomości). Niezależenie od powyższego, na pół roku (tj. w październiku 2015 r.) przed zatwierdzeniem układu przez sąd likwidator złożył wnioski o ogłoszenie upadłości wobec dwóch spółek zależnych emitenta, na których majątku zostało ustanowione zabezpieczenie. Opieszałość pracy sądu, a także nieuwzględnienie wniosków o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu przenoszenia własności nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia, doprowadziły do zbycia posiadanych nieruchomości przez jedną ze spółek zależnych na rzecz drugiej. W wyniku takiego działania sąd oddalił jeden z wniosków likwidatora wskazując na brak legitymacji procesowej. Warto wskazać przy tym, że sąd działał w sprawie wyjątkowo opieszale, gdyż pomiędzy złożeniem wniosku, a postanowieniem o jego oddaleniu minęło ok. siedmiu miesięcy, w którym to czasie nie doszło nawet do merytorycznego rozpoznania wniosku – na co również likwidator zwrócił uwagę w jednym ze składanych zażaleń. Drugi wniosków nadal nie został merytorycznie rozpoznany, jednakże mając na względzie praktykę działania emitenta i podmiotów zależnych, nie można wykluczyć, że podobnie zostanie on oddalony z powodu przeniesienia aktywów do kolejnej spółki zależnej. Niezależnie od powyższego likwidator podejmuje rozmowy z podmiotami instytucjonalnymi, które zainteresowane mogą być zakupem obligacji. Likwidator przewiduje, spieniężenie przedmiotowej lokaty – z zależności od tego czy możliwa będzie jej korzystna sprzedaż czy konieczne będzie prowadzenie postępowań sądowych, może zająć czas od 2 do nawet 18 miesięcy.

Widok Energia

Spółka działająca w branży OZE na Catalyst wprowadziła dwie serie obligacji o wartości nominalnej 8,6 mln zł.

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii D Widok Energia SA, likwidator wskazuje, że zabezpieczenie obligacji serii D stanowią nieruchomości tworzące dwa gospodarstwa rolne – Wojciechowo oraz Stega. Likwidator podjął działania w porozumieniu z administratorem zabezpieczeń, aby właściwi komornicy na wniosek administratora wszczęli postępowania egzekucyjne w stosunku do obu gospodarstw. Egzekucja z gospodarstwa rolnego położonego w Wojciechowie jest na etapie opisu i oszacowania nieruchomości. Licytacja gospodarstwa rolnego położonego w Stedze miała odbyć się 19 kwietnia br. niestety ze względu na brak reprezentacji (rezygnację całego zarządu) dłużnika rzeczowego nie odbyła się. Komornik ponownie wyznaczył termin pierwszej licytacji Stegi, licytacja zaplanowana jest na 7 października 2016 roku. Właściciel Stegi podejmuje działania mające na celu unieważnienie tytułu wykonawczego administratora zabezpieczeń, w wyniku których komornik zawiesił egzekucję toczącą się na podstawie tego tytułu (samo postępowanie egzekucyjne toczy się nadal na podstawie tytułów innych wierzycieli). Likwidator zakłada, iż kolejne spłaty zobowiązań z obligacji nastąpią dopiero po sprzedaży nieruchomości w procesie egzekucji. W związku ze zmianą przepisów dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych w Polsce może to jednak znacznie wydłużyć się w czasie. Ponadto likwidator uczestniczył w spotkaniach z obligatariuszami i administratorem zabezpieczeń, których celem było szukanie rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz celem zwiększenia atrakcyjności nieruchomości dla potencjalnych nabywców, prowadzi zakrojoną na szeroką skalę politykę reklamową poprzez tworzenie folderów reklamowych oraz założenia strony internetowej dotyczącej tych nieruchomości.

YIELD NIEBIESKI SP. Z O.O.

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii A YIELD NIEBIESKI SP. Z O.O. likwidator wskazuje, że likwidacja przedmiotowej lokaty jest już w końcowej fazie realizacji i polegała na zbyciu przez spółkę celową Yield lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, które stanowiły pierwotne zabezpieczenie obligacji znajdujących się w subfunduszu, a wyemitowanych przez spółkę Etlans sp. z o.o. Ostatnie umowy sprzedażowe zostały zawarte w końcu 2015 r., a środki z tego tytułu wpłynęły do subfunduszu w pierwszym kwartale 2016 r. Obecnie emitent oczekuje na rozliczenie wszystkich należności publicznoprawnych i spłatę pozostałych 112 szt. obligacji likwidator – bazując na wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia – zakłada, że likwidacja przedmiotowej lokaty powinna zająć nie dłużej niż 6 miesięcy.

FORSEDELI HOLDINGS LIMITED

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii A FORSEDELI HOLDINGS LIMITED likwidator wskazuje, że mając na uwadze fakt, iż wedle wiedzy towarzystwa emitent obligacji nie ma wystarczających środków na spłatę wyemitowanych obligacji, jego działania opierać się będą o dwa rodzaje działań, których realizację rozpoczął w toku dotychczas podjętych czynności. W pierwszym rzędzie likwidator kontynuował będzie próby mające na celu doprowadzenie do choćby częściowej spłaty obligacji przez samego emitenta. Powyższe zostało zapoczątkowane przesłaniem odpowiednich wezwań do zapłaty, a następnie wizyty w maju br. przedstawicieli towarzystwa na Cyprze, gdzie spotkali się oni z przedstawicielami kancelarii reprezentującej emitenta. Niezależnie od powyższego likwidator prowadzi rozmowy z poręczycielami, przedmiotowych obligacji, z którymi ma zamiar w ciągu miesiąca od dnia sporządzenia niniejszego ogłoszenia, zawrzeć porozumienia o dobrowolnej spłacie tej części wierzytelności obligacyjnej, która nie zostanie zaspokojona przez emitenta. Przewidywany obecnie czas konieczny na upłynnienie przez emitenta i poręczycieli, aktywów będących podstawą przyszłych spłat, szacowany jest na 12 miesięcy.

MONDAY DEVELOPMENT

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii T MONDAY DEVELOPMENT, likwidator wskazuje, że na chwile obecną lokata ta zachowuje płynność i nie istnieje konieczność podejmowania działań windykacyjnych wobec emitenta. Emitent regularnie wypłaca należne kupony odsetkowe, a według informacji uzyskanych przez likwidatora wykup obligacji w II kwartale 2017 r. nie jest zagrożony. Zbycie obligacji na obecnym etapie likwidacji funduszu nie wydaje się zatem konieczne (z uwagi na możliwość zbycia ich również w późniejszym terminie) a ponadto w ocenie likwidatora byłoby to również ekonomicznie nieuzasadnione z punktu widzenia interesu uczestników – obligacje stanowią jedyna dochodową lokatę subfunduszu, która nadal generuje wzrost jego wartości, a co pomimo faktu, że subfundusz w likwidacji nie ma na celu realizacji określonej polityki inwestycyjnej, należy uznać za działanie w interesie uczestników.

MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM RUDA PARK

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii T MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM RUDA PARK, likwidator wyjaśnia, że odbył szereg spotkań z obligatariuszami, administratorem zabezpieczeń oraz emitentem, których celem znalezienie jak najszybszego i możliwie najbardziej korzystnego sposobu zaspokojenia roszczeń subfunduszu. Z uwagi na trudności we współpracy z emitentem, podobne jak w przypadku innych likwidowanych lokat, a przejawiające się chociażby opróżnieniem zarządu komplementariusza w celu uniemożliwienia działania z uwagi na brak reprezentacji, likwidator wraz z administratorem podjął działania, w celu skierowania sprawy na drogę egzekucji. W wyniku podjętych działań prowadzona jest obecnie egzekucja z nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej. Likwidator celem zwiększenia atrakcyjności tej nieruchomości dla potencjalnych nabywców, prowadzi zakrojoną na szeroką skalę politykę reklamową. Dodatkowo likwidator prowadzi rozmowy z pośrednikami obrotu nieruchomościami oraz podmiotami profesjonalnie zajmującymi się komercjalizacją takich obiektów. W opinii likwidatora powinno to doprowadzić do zwiększenia jej atrakcyjności. Oprócz nieruchomości w Rudzie Śląskiej zabezpieczenie obligacji stanowi również nieruchomość położona w Zielonej Górze, w odniesieniu do której administrator zabezpieczeń zebrał środki od obligatariuszy na prowadzenie egzekucji oraz zawarł umowę z kancelarią prawną, która podejmuje działania zmierzające do wszczęcia egzekucji z tej nieruchomości. Odbyły się już dwa posiedzenia sądu w przedmiotowej sprawie, ale w związku z próbami ucieczki z majątkiem przez dłużnika rzeczowego (przenoszenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie do spółek powiązanych) trwa to dłużej. Kolejne posiedzenie właściwego sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 września br.

ONE 2 ONE A

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii A ONE 2 ONE A, likwidator wskazuje, że z uwagi na sytuację finansową emitenta podejmowanie działań wobec niego jest bezcelowe. Emitent w ostatnim opublikowanym na rynku jednostkowym sprawozdaniu finansowym, emitent wykazał stratę na poziomie 537 tys. zł oraz zerowe przychody. Wobec emitenta umorzono także postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację jego majątku, co spowodowało podjęcie przez zarząd GPW w Warszawie w dniu 3 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ONE-2-ONE S.A. Ponadto przedmiot zabezpieczenia nie przedstawia żadnej wartości zbywczej.

TIGER MOTH INVESTMENTS

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii A TIGER MOTH INVESTMENTS, likwidator wskazuje, że podstawowe jego działania oparte były na kooperacji z administratorem zabezpieczeń w celu zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W jej wyniku doszło do zaspokojenia ok. 33 proc. należności z tytułu obligacji TMI po sprzedaży w ramach licytacji komorniczej ok. 33 proc. powierzchni gruntów stanowiących zabezpieczenie. Według ustaleń likwidatora i konsultacji z administratorem zabezpieczeń oraz doradcami prawnymi administratora zabezpieczeń, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wyznaczenie dat licytacji kolejnych pakietów działek (zagregowanych pod czterema pozostałymi księgami wieczystymi) w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Finalizacja postępowań egzekucyjnych w związku z planowanymi licytacjami spodziewana jest do końca pierwszego kwartału 2017 r.

Zemmeydo Management Limited SKA

W zakresie lokaty w postaci obligacji serii A Zemmeydo Management Limited SKA, likwidator wskazuje, że działania w zakresie tego aktywa funduszu wyglądają podobnie jak w przypadku działań windykacyjnych z obligacji serii A Forsedeli Holdings Limited, bowiem zabezpieczeniem obligacji Zemmeydo są poręczenia podmiotów z siedzibą na Cyprze tj. Forsedeli Holdings Limited, Otersana Investment Limited oraz Porterol Investment Limited. Mając na uwadze fakt, że zabezpieczenia udzielone względem obligacji Zemmeydo przedstawiają znacznie niższą, realną stopę zwrotu (przede wszystkim z uwagi na brak poręczeń osobistych) likwidator dokonał znacznie wyższego odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych subfunduszu, niż miało to miejsce w przypadku Forsedeli, aby wartość jednostki uczestnictwa odpowiadała rzeczywistej wartości, jaką może pozyskać w toku windykacji subfundusz.

Likwidacja Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku. Powodem upadku był spadek wartości aktywów netto subfunduszu poniżej 39 mln zł. W szczytowym momencie wartość aktywów przekraczała ćwierć miliarda złotych.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR