EuroRating nadał Allegro rating kredytowy na poziomie BB+

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Allegro.eu niezamówiony rating kredytowy na poziomie BB+. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Allegro,rating, kredytowy, akcje,

Francois Nuyts, prezes Allegro. Fot. spółka/fb

EuroRating nadał rating spółce Allegro.eu w związku z włączeniem jej po środowej sesji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w skład indeksu WIG20.

Przy ocenie ryzyka kredytowego Allegro do czynników pozytywnych agencja zalicza silną pozycję rynkową serwisów Allegro.pl i Ceneo.pl, prowadzonych przez polskie spółki zależne Allegro.eu. Allegro.pl to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce, z udziałem w segmencie e-commerce  na poziomie 36 proc. i jednocześnie jedna z największych firm e-commerce w Europie oraz jeden z 10 największych portali na świecie. Ceneo.pl to z kolei lider na rynku porównywarek cenowych w Polsce. Do Allegro należy także serwis Ebilet.pl sprzedający przez internet bilety na imprezy.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

EuroRating pozytywnie ocenia dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży oraz uzyskiwane przez Allegro bardzo wysokie marże. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że – z uwagi na znaczne zadłużenie finansowe – spółka ponosi duże koszty finansowe, które w ostatnim czasie pochłaniały ok. 40% zysku z działalności operacyjnej. Wysokie i nadal rosnące przychody oraz wyniki finansowe przekładają się także na wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych oznacza generowanie przez spółkę wysokich wolnych przepływów gotówkowych.

EuroRating zwraca uwagę na specyficzną strukturę aktywów luksemburskiej spółki: aż 90 proc. stanowią wartości niematerialne i prawne (w tym głównie goodwill powstały w efekcie przejęcia polskich spółek zależnych), a tylko niecałe 8 proc. stanowią aktywa obrotowe. Agencja podkreśla, że aktywa niematerialne są trudne do obiektywnej wyceny, co utrudnia także ustalenie realnej wartości kapitału własnego. Ponadto, na skutek bardzo wysokiej bilansowej wartości aktywów niematerialnych Allegro charakteryzuje się niską relacją przychodów do sumy majątku (obrotowością aktywów), a także niskimi wskaźnikami zwrotu z aktywów (ROA) i z kapitału własnego (ROE).

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza również wysoki poziom zadłużenia finansowego Allegro. Według stanu na koniec II kwartału bieżącego roku spółka miała łącznie 6,2 mld zł długu oprocentowanego. Choć ryzyko z tym związane redukowane jest częściowo przez fakt, że niemal całość zadłużenia miała charakter długoterminowy, to jego relację do wyniku EBIDTA, na poziomie 3,7x należy określić jako wysoką.

Agencja bierze jednak pod uwagę fakt, że z zakończonej właśnie emisji nowych akcji Allegro pozyskało ponad 900 mln zł, które mają zostać przeznaczone na redukcję długu (w efekcie dług netto / EBITDA ma się zmniejszyć do ok. 3x). EuroRating oczekuje również, że spółka będzie w najbliższych latach przeznaczać większość generowanych wolnych przepływów pieniężnych na spłatę zadłużenia.

W dłuższym horyzoncie czasu do zagrożeń dla obecnej dominującej pozycji Allegro na polskim rynku agencja zalicza możliwość nasilenia konkurencji na rynku e-commerce. Znaczącym czynnikiem ryzyka może być zwłaszcza potencjalne wejście do Polski globalnego giganta tego rynku – spółki Amazon. Rosnąć może także na krajowym rynku pozycja chińskiego AliExpress. Ponadto konkurencją dla Allegro są duże sieci sklepów stacjonarnych, które coraz większy nacisk kładą na wzrost znaczenia kanałów online i integrację różnych platform sprzedażowych (omnichannel). Rosnąca liczba konkurentów może wywierać presję na realizowane przez spółkę obecnie bardzo wysokie marże.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżącą ocenę ratingową Allegro w horyzoncie średnioterminowym mogłyby mieć: wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; istotny spadek poziomu zadłużenia finansowego oraz relacji długu netto do EBITDA; poprawa wskaźników płynności finansowej; utrzymywanie wysokich poziomów marż; a także dalszy wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych, skutkujący generowaniem wysokich dodatnich wolnych przepływów pieniężnych.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na obecny poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: ewentualną realizację wysokich nakładów inwestycyjnych (w tym np. na akwizycje); wzrost wartości zobowiązań finansowych oraz wskaźnika dług netto / EBITDA powyżej 4x; ewentualne pogorszenie struktury czasowej długu; spadek generowanych przez spółkę przepływów z działalności operacyjnej i/lub wolnych przepływów pieniężnych; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej spółki.

Allegro.eu to właściciel największej platformy handlowej w Polsce oraz porównywarki cenowej Ceneo.pl. Głównym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż realizowana za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi kredytowy nadany Allegro.eu SA jest ratingiem niezamówionym. Oceniany podmiot nie brał udziału w procesie ratingowym, a proces analityczny oparty jest na informacjach dostępnych publicznie.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych. Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany Allegro.eu SA jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw prezentowany jest w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT allegro, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Statystyki covidowe psują nastroje na rynkach, w grze Allegro i Mercator Indeks WIG20 próbuje odrabiać poranne straty. Największym zagrożeniem dla niego jest niemiecki DAX i statystyki covidowe. Do kupna akcji zachęca natomiast bliskość dołka, dobre zachowanie ALLEGRO i... wyniki Tesli. Na szerokim rynku karty rozdaje Mercator. Wizja skupu akcji to górnego limitu 1.000 zł okazała się kusząca.
 • Allegro i PGNiG ciągną WIG20 w górę, gorąco na NanoGroup

  GPW pozostaje pod wpływem rynków globalnych, gdzie dziś nadzieje na wzrostowe odbicie na Wall Street, mieszają się z rozczarowaniem brakiem pakietu fiskalnego w USA i strachem przed pandemią koronawirusa.

 • GPW wprowadziła kontrakty terminowe na akcje Allegro

  Od dziś po raz pierwszy w obrocie dostępne będą kontrakty terminowe na akcje spółki ALLEGRO.eu. Wprowadzone zostały 3 serie kontraktów terminowych, wygasające: w grudniu 2020 r., marcu 2021 r. oraz czerwcu 2021 r. Mnożnik będzie wynosił 100.

 • WIG20 i trzech muszkieterów, w grze m.in. LiveChat i Benefit Systems

  Nowa fala nadziei na przyjęcie pakietu fiskalnego w USA, wsparła nastroje na globalnych rynkach akcji, przynosząc odreagowanie ostatnich spadków. Indeks WIG20 odbija z 4,5-miesięcznych minimów, ciągnięty w górę przez ALLEGRO, CD Projekt i Dino Polska. Dziś gorąco jest też na akcjach LPP, LiveChat i Benefit Systems.

 • GPW przekaże dochód z obrotów akcjami Allegro na walkę z COVID-19

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przekaże drugą darowiznę na walkę z pandemią koronawirusa. Na wsparcie walki z COVID-19 GPW przekaże kwotę 680 tys. zł, cały rekordowy zysk z tytułu obrotu akcjami spółki ALLEGRO w dniu debiutu.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR