EuroRating: Przejęcie Energi przez Orlen to niekorzystna transakcja dla Skarbu Państwa

Omawiane walory: ,

Agencja ratingowa uwzględniając plan przejęcia Energi potwierdziła ocenę kredytową Orlenu poziomie BBB i utrzymała stabilną perspektywę ratingu. EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że w przypadku odpowiedzi Skarbu Państwa na wezwanie, państwo pozbędzie się większościowego pakietu (52 proc.) akcji Energi po cenie zbliżonej do historycznego minimum jej giełdowych notowań na rzecz spółki, w której Skarb Państwa posiada tylko 27,5 proc. akcji. Agencja ocenia zatem tę transakcję jako niekorzystną dla obecnego głównego akcjonariusza Energi.

Orlen,energa,wezwanie,energetyka

Płocki koncern wybiera się na duże zakupy i chce przejąć jedną z największych firm energetycznych w Polsce.

Weryfikacja ratingu PKN Orlen związana była z ogłoszonym przez spółkę wezwaniem do sprzedaży akcji koncernu energetycznego Energa uprawniających do co najmniej 66 proc. głosów. Docelowo Orlen planuje przejąć wszystkie akcje Energi.

Łączny koszt przejęcia wszystkich akcji Energi, przy założeniu dojścia wezwania do skutku po ustalonej obecnie cenie na poziomie 7 zł za akcję, wyniósłby maksymalnie 2,9 mld zł. EuroRating szacuje, że PKN Orlen może sfinansować taki wydatek w dużym stopniu (lub nawet w całości) z posiadanych środków pieniężnych. Agencja nie spodziewa się zatem wzrostu zadłużenia płockiego koncernu wynikającego bezpośrednio z ewentualnego przejęcia Energi.

>> Orlen zachwyca bardziej niż Kubica – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej PKN Orlen za II kw. 2019 roku kalendarzowego

Agencja ocenia, że również po uwzględnieniu pełnej konsolidacji Energi w księgach PKN Orlen profil kredytowy spółki przejmującej nie ulegnie istotnym zmianom. Energa jest bowiem podmiotem kilkukrotnie mniejszym (zarówno pod względem przychodów, jak i wartości aktywów oraz kapitału własnego), a ponadto ogólne ryzyko kredytowe gdańskiego koncernu energetycznego utrzymywało się w ostatnim czasie się na zbliżonym poziomie. EuroRating prowadził ocenę ratingową Energi do marca 2019 roku, tj. do momentu wykluczenia spółki z indeksu WIG20; miała ona wówczas przyznany rating kredytowy na poziomie BBB-.

EuroRating zakłada, że ogłoszenie przez PKN Orlen wezwania na akcje Energi zostało ustalone z inwestorem kontrolującym obie spółki, tj. ze Skarbem Państwa. Ponieważ w posiadaniu państwa znajduje się 52 proc. akcji Energi uprawniających do 64 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy, agencja spodziewa się, że koncernowi paliwowemu uda się przekroczyć minimalny próg 66 proc. głosów, będący jednym z warunków dojścia wezwania do skutku. Agencja nie spodziewa się również sprzeciwów do tej transakcji ze strony UOKiK i Komisji Europejskiej.

EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że w przypadku odpowiedzi Skarbu Państwa na wezwanie, państwo pozbędzie się większościowego pakietu (52 proc.) akcji Energi po cenie zbliżonej do historycznego minimum jej giełdowych notowań (i jednocześnie odpowiadającej zaledwie 27 proc. jej wartości księgowej netto) na rzecz spółki, w której Skarb Państwa posiada tylko 27,5 proc. akcji. Agencja ocenia zatem tę transakcję jako niekorzystną dla obecnego głównego akcjonariusza Energi.

energa,wskaźniki,wezwanie

Wskaźniki Energi na tle sektora i szerokiego rynku są na niskich poziomach. Kliknij, aby powiększyć.

EuroRating nie spodziewa się przy tym, żeby – przy uwzględnieniu bardzo niskiej oferowanej ceny – prywatni inwestorzy Energi odpowiedzieli masowo na ogłoszone wezwanie. Tym samym agencja szacuje, że płockiemu koncernowi (bez istotnego podwyższenia ceny) nie uda się przejąć istotnie więcej akcji niż minimum skutkujące dojściem wezwania do skutku.

Oceniając wpływ transakcji na sytuację finansową i profil kredytowy PKN Orlen w dłuższym horyzoncie czasu EuroRating bierze pod uwagę, że Energa zaangażowana jest obecnie w budowę nowego bloku w elektrowni Ostrołęka o mocy 1.000 MW, który ma być opalany węglem. Koszt realizacji tej inwestycji szacowany jest na 7-9 mld zł i potencjalnie stanowić będzie w najbliższych latach bardzo duże obciążenie dla gdańskiej spółki, które w dużym stopniu musiałby przejąć na siebie PKN Orlen.

Ponieważ jednak strategia grupy PKN Orlen zakłada, że nie będą dokonywane nowe inwestycje w aktywa związane z wydobyciem lub spalaniem węgla, EuroRating spodziewa się, że po ewentualnym przejęciu większościowego pakietu akcji Energi przez płocki koncern paliwowy projekt budowy nowego bloku energetyczny w Elektrowni Ostrołęka zostanie zmieniony na elastyczny blok gazowy, lub zostanie całkowicie anulowany.

Agencja ocenia jednocześnie, że w sytuacji, gdyby po przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą budowa bloku C w Ostrołęce miałaby być kontynuowana w dotychczasowym kształcie, mogłoby to mieć negatywny wpływ na profil kredytowy grupy PKN Orlen. Oznaczałoby to bowiem realizację w ramach grupy dużej inwestycji w aktywo o prawdopodobnie ujemnej długoterminowej rentowności.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce PKN Orlen w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które mogłyby potencjalnie pozytywnie oddziaływać na ocenę wiarygodności kredytowej PKN Orlen w perspektywie średnioterminowej, EuroRating zalicza: utrzymywanie się pozytywnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz kontynuację generowania przez spółkę dobrych wyników finansowych i wysokich dodatnich przepływów z działalności operacyjnej; utrzymywanie się dodatnich wolnych przepływów pieniężnych, przy jednoczesnych umiarkowanych wypłatach dywidend dla akcjonariuszy; utrzymywanie się niskiego wskaźnika dług netto/EBITDA na niskich poziomach; a także zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów grupy.

Negatywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej PKN Orlen mogłyby mieć: ewentualny istotny spadek marż rafineryjnych oraz w konsekwencji znaczne pogorszenie wyników finansowych i przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę; ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych – w tym w szczególności na aktywa niezwiązane z podstawową działalnością paliwowo-energetyczną i/lub które mogłyby charakteryzować się niską lub ujemną rentownością; ewentualny istotny wzrost poziomu relacji długu netto do EBITDA; wypłata bardzo wysokich dywidend dla akcjonariuszy; a także ewentualne zwiększenie udziału zobowiązań w strukturze pasywów.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20 są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych z nimi stron trzecich.

Prezentowany rating kredytowy dla spółki PKN Orlen jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane w inny sposób.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT energa, PKNOrlen, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR