StockWatch.pl

Getin Noble Bank miał ponad 450 mln zł straty netto w 2018 r.

Omawiane walory:

Getin Noble Bank odnotował 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.205,82 mln zł wobec 1.290,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 126,03 mln zł wobec 148,55 mln zł rok wcześniej.

Zarząd Getin Noble Bank tłumaczy, że na ujemny wynik finansowy w kwocie -453,4 mln zł wpłynęły następujące czynniki:

  • odpisy netto z tytułu utraty wartości:
    • aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych – obciążenie wyniku finansowego brutto Grupy z tego tytułu w kwocie 660 mln zł,
    • inwestycji w jednostkach stowarzyszonych w kwocie 22 mln zł,
    • oraz portfela wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży na łączną kwotę 82 mln zł,
  • dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln złotych dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych z lat poprzednich – z uwagi na prowadzony proces połączenia Getin Noble Banku z Idea Bankiem,
  • utracone korzyści oraz wyższe koszty poniesione w związku z kryzysem płynnościowym – niższy wynik odsetkowy, wynik z prowizji, wyższe koszty działania, niższy wynik na transakcjach pochodnych.

– Wydarzenia z końca ubiegłego roku oraz zdolność operacyjna Getin Noble Banku do stawienia czoła tak niebywałej presji rynkowej, świadczą o zasadności zmian jakie wdrożyliśmy w ostatnich latach. Fundamentalna zmiana wizji biznesowej, oczyszczenie bilansu oraz unowocześnienie modeli operacyjnych, stworzyły sprawnie funkcjonującą organizację o dużym potencjale biznesowym. O skuteczności realizowanej strategii świadczy fakt, iż już w I kwartale br. akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od 2016 roku. W tym samym okresie udało nam się przywrócić wskaźniki płynnościowe do poziomów rynkowych. Obecnie naszym największym wyzwaniem pozostają koszty podjętych działań oraz ich wpływ na przyszłe wyniki banku – powiedział prezes GNB Artur Klimczak.

Realizowany przez bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z klientami. Flagowym produktem, stanowiącym fundament budowania relacji, pozostaje Konto Proste Zasady. Jego sprzedaż w 2018 roku osiągnęła poziom 130 tys., co oznacza 72 proc. wzrost w ujęciu rocznym.

– Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W ciągu 12 miesięcy bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych o blisko 25 proc., osiągając poziom blisko 2 mld złotych. Oprócz zwiększenia wolumenów, bank koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych charakteryzujących się istotnie lepszym profilem ryzyka. W efekcie ww. działań w pierwszych miesiącach 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła najwyższy od 2016 roku poziom – czytamy także.

Wartość sprzedaży kredytów w segmencie małych i średnich firm wyniosła ponad 2,3 mld zł, przy wysokiej dynamice wzrostów w ujęciu kwartalnych. Dodatkowo, roczna wartość sprzedaży kredytów samochodowych wyniosła blisko 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 21 proc. w skali roku.

Na koniec grudnia 2018 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3 proc. Skutkiem działań banku jest spadek r/r kosztu ryzyka we wszystkich głównych liniach kredytowych. W IV kwartale odpisy aktualizujące na aktywa kredytowe wyniosły 211 mln zł.

W 2018 roku bank realizował założenia Strategii kapitałowej na lata 2018-2019 m.in. przeprowadzając emisje akcji wzmacniających fundusze własne. W minionym roku główny akcjonariusz banku zasilił spółkę kwotą 390 mln zł.

– Ponadto Getin Noble Bank prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizuje bank lub instytucję, która powstanie w wyniku ewentualnej fuzji z Idea Bankiem. Na koniec grudnia 2018 r. wskaźniki kapitałowe banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR – czytamy.

Na koniec roku skonsolidowany współczynnik CAR Banku wynosił 11,4 proc., a CET1 9,0 proc.

Aktywa razem banku wyniosły 49,91 mld zł na koniec 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 444,68 mln zł wobec 569,7 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Getinoble, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com