GPW miała 43,5 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Operator warszawskiego parkietu wypracował nieco ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i 43,5 mln zł zysku netto. W piątek notowania GPW spadają o 3 proc. i oddalają się od historycznego szczytu.

giełda,wyniki, akcje,

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r.

Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika z wyższych o 15,2 mln zł (o 33,5 proc.) przychodów z rynku finansowego. To z kolei jest rezultatem, w głównej mierze, wyższych przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym o 15,6 mln zł. Wpływ na to miały wzrost przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi o 14,6 mln zł oraz wzrost przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi o 1,3 mln zł. Przychody zwiększyły się również w obszarze sprzedaż produktów informacyjnych o 0,9 mln zł (o 7,7 proc. rdr).

Przychody Grupy z rynku towarowego w II kw. 2020 r. były niższe o 7,7 proc. rdr oraz wyższe o 5,1 proc. kdk. Przychody z obsługi obrotu spadły w ujęciu rocznym o 12,4 proc., tj. o 2,8 mln zł. Spadek przychodów głównie wynikał z niższych obrotów prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, które spadły o 4,2 mln zł, czyli o 33,7 proc. rdr oraz z braku przychodów z obrotu prawami majątkowymi kogeneracji. Obrót tymi instrumentami zakończył się 30 czerwca 2019 roku.

– Drugi kwartał 2020 stał pod znakiem rekordów. Mieliśmy najwyższe w historii obroty, bardzo wysoką aktywność inwestorów indywidualnych i debiuty nowych spółek w trybie online. Konsekwentnie wdrażamy nasze kluczowe inicjatywy strategiczne, mimo że w zaistniałej sytuacji pandemii większość kadry Grupy Kapitałowej GPW pracuje zdalnie. Wszyscy uczymy się realizacji ambitnych celów i utrzymania wysokiej produktywności w wymagających warunkach otoczenia. Obecnie skupiamy się na rozwoju tych biznesów giełdy, które będą czyniły naszą organizację jeszcze bardziej odporną na koniunkturę rynkową, co wpisuje się w przyjęte założenia strategiczne #GPW2022 – mówi Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Podsumowanie wyników finansowych GPW za II kw. 2020 r.

Koszty operacyjne w II kw. 2020 r. wyniosły 45 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. i spadek o 19,6 proc. w porównaniu z I kwartałem 2020 r. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 44,5 proc. wobec 48,6 proc. w II kw. 2019 r. oraz 57,8 proc. w I kw. 2020 r.

W II kwartale 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 100,7 mln zł dywidendy, co daje 2,40 zł na akcję i stanowi 93,2 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2019 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 28 lipca, a dniem wypłaty 11 sierpnia 2020 r.

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2020 r. wyniósł 43,5 mln zł, o 2,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie2019r., oraz o 48,6 proc. więcej niż w I kw. 2020 r. Wzrost zysku netto w ujęciu rocznym to w znacznym stopniu efekt zwiększonych obrotów na rynku akcji i instrumentów pochodnych. Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 5,9 mln zł.

W II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 60,7 mln zł, co oznacza wzrosty: względem poprzedniego roku o 33,5 proc. i o 3,3 proc. kdk. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 60,0 proc całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży produktów informacyjnych.

W II kw. 2020 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 44,0 mln zł wobec 28,4 mln zł rok wcześniej. Jest to wzrost o 54,9 proc. rdr i o 6,1 proc. kdk. Na wynik największy wpływ miał wzrost przychodów z obrotu akcjami oraz wzrost przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi. Odpowiednio przychody z obrotu akcjami wzrosły o 70,1 proc. rdr oraz o 11,2 proc. kdk, a przychody z obrotu instrumentami pochodnymi o 54,5 proc. rdr i spadły o 16,1 proc. kdk.

W II kw. 2020 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 3,8 mln zł w porównaniu do 5,1 mln zł w II kw. 2019 r. i 5,4 mln zł w I kw. 2020 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,1 mln zł (-5,4 proc. rdr i -9,9 proc. kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły -0,3 mln zł wobec 0,7 mln rok wcześniej i 0,8 mln w I kw. tego roku. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu. Przyczyną spadku przychodów z tytułu opłat za wprowadzenie jest m.in. zastosowanie przepisów „MSSF 15 Przychody z umów z klientami” i rozłożenie w czasie uzyskiwanych przychodów za wprowadzenie do obrotu.

W pierwszej połowie 2020 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 5 IPO, wobec 9 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszych dwóch kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 27,0 mln zł. Jedynym debiutantem na Głównym Rynku warszawskiego parkietu był producent i wydawca gier komputerowych Games Operators – spółka zadebiutowała w kwietniu 2020 roku i pozyskała w ramach przeprowadzonej oferty 24,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży produktów informacyjnych na rynku finansowym w II kw. 2020 r. wyniosły 12,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7,7 proc. rdr i o 8,8 proc. względem I kw. 2020 r. Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym także wzrosły i osiągnęły w II kw. br. 0,3 mln zł. Łącznie przychody z tej linii biznesowej na rynku finansowym i towarowym stanowiły 13,0 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

W II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 40,1 mln zł, o 7,7 proc. mniej niż rok wcześniej i o 5,1 proc. więcej niż w I kw. 2020 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w II kw. 2020 r. wyniósł 39,7 proc. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2020 r. spadły o 12,4 proc. rdr oraz wzrosły o 2,3 proc. kdk do 19,3 mln zł. Przychody z obrotu energią elektryczną wyniosły 4,7 mln zł, co oznacza wzrost o 34,4 proc. rdr i spadek o 3,3 proc. kdk. Przychody z obrotu gazem spadły o 4,1 proc. rdr i o 11,6 proc. kdk do 3,0 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia spadły w II kw. 2020 r. o 33,7 proc. rdr oraz wzrosły o 14,1 proc. kdk do 8,3 mln zł. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2020 r. wyniosły 3,4 mln zł, co daje wzrost o 13,0 proc. rdr oraz spadek o 1,2 proc. kdk. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

W II kw. 2020 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 9,1 mln zł, co oznacza wzrost o 1,6 proc. rdr i wzrost o 55,2 proc. kdk. Wzrost przychodów o 3,2 mln zł w porównaniu do ostatniego kwartału wynikał głównie ze wzrostu wolumenów wystawionych praw majątkowych OZE (8,3 TWH w stosunku do 6,0 TWh w I kw. 2020r.) i umorzonych praw majątkowych OZE (12,8 TWh w porównaniu do 4,4 TWh w I kw. br.).

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2020 r. wyniosły 11,4 mln zł, o 6,9 proc. mniej niż rok wcześniej i o 13,2 proc. mniej niż w I kwartale 2020 r. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.

W II kw. 2020 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 45,0 mln zł, o 4,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., ale o 19,6 proc. mniej niż w I kw. 2020 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym wpływ miał wzrost kosztów osobowych.

Koszty amortyzacji spadły o 3,6 proc. rdr oraz o 7,0 proc. kdk do 9,1 mln zł. Spadek kosztów amortyzacji w stosunku do porównywalnego okresu 2019 r. to przede wszystkim efekt niższych kosztów z tego tytułu w GPW.

Łączne koszty osobowe wyniosły 22,3 mln zł, o 15,5 proc. więcej rdr i o 0,1 proc. więcej kdk. Wyższe łączne koszty osobowe wynikają głównie ze stopniowego zwiększania zatrudnienia w Grupie podyktowanego większym nakładem pracy związanym z realizacją inicjatyw rozwojowych zawartych w strategii #GPW2022.

W II kwartale 2020 r. GK GPW koszty czynszów wyniosły 1,1 mln zł, o 1,2 proc. więcej rdr i o 1,8 proc. więcej kdk.

W II kwartale koszty usług obcych wyniosły 11,3 mln zł o 2,3 proc. mniej rdr oraz 1,1 proc. kdk.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W II kw. 2020 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 4,4 mln zł w porównaniu do 3,6 mln zł w II kw. 2019 r. oraz 2,0 mln zł w I kw. 2020 r. Na wyższe wyniki w ujęciu rocznym wpłynął wyższy zysk Grupy KDPW spowodowany wzrostem przychodów z działalności operacyjnej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT gpw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • GPW chce zainwestować ok. 4 mln zł w armeńską giełdę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podpisała porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii w sprawie negocjacji odkupienia 65 proc. udziałów w giełdzie armeńskiej. Jak podaje GPW, szacunkowa wartość 100 proc. udziałów AMX wynosi około 5,8 mln zł, co oznacza, że wartość potencjalnej transakcji wyniesie niecałe 4 mln zł.
 • GPW ma term sheet ws. zakupu 65 proc. udziałów Armenia Securities Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podpisała porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange, organizującej obrót instrumentami finansowymi oraz prowadzącej izbę depozytowo-rozliczeniową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii.

 • XTB i DataWalk zastąpią Bogdankę i Getin Noble Bank w indeksie mWIG40

  W wyniku kwartalnej korekty portfeli indeksów, po sesji 18 września br. X-Trade Brokers i DataWalk zastąpią Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Getin Noble Bank w indeksie mWIG40, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział CD Projektu w indeksie WIG20 zostanie ograniczony do 15 proc.

 • Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 7 proc. r/r do 17,5 mld zł w sierpniu

  Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła 17,49 mld zł w sierpniu 2020 r., tj. wzrosła o 6,9 proc. r/r. Kurs akcji warszawskiego parkietu spada w środę po godz. 16:00 o blisko 3 proc.

 • Warszawska giełda chce uruchomić platformę obrotu surowcami wtórnymi. Czeka na stabilne i transparentne przepisy

  W lipcu przed siedzibą GPW na Książęcej stanął recyklomat do segregacji odpadów. W najbliższych miesiącach giełda chce sprawdzić potencjał komercjalizacji tego rozwiązania i możliwość połączenia go z projektowaną właśnie platformą obrotu surowcami wtórnymi. Stworzenie takiej platformy do handlu odpadami i systemu certyfikatów recyklingowych to jedna z inicjatyw strategicznych GPW. Ma zostać uruchomiona w ciągu roku od momentu stworzenia w Polsce stabilnych i transparentnych ram prawnych dla rynku odpadów.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR