StockWatch.pl

Polski Bank Komórek Macierzystych: Oferujemy szczególny rodzaj ubezpieczenia na życie

Jakub Baran, wiceprezes zarządu Polski Bank Komórek Macierzystych SA rozmawia z redakcją StockWatch.pl o planowanym debiucie giełdowym, wynikach spółki i planach rozwoju.

Jakub Baran, wiceprezes PBKM.

Jakub Baran, wiceprezes PBKM.

StockWatch.pl: Państwa spółka działa w sektorze ochrony zdrowia, ale jednak prowadzona przez Was działalność jest szczególna. Jak można przedstawić osobom nie związanym zawodowo z medycyną czym są komórki macierzyste, do czego są wykorzystywane i jaka jest w tym rola Banku, czyli w skrócie, na czym polega Państwa oferta handlowa?

Jakub Baran: Polski Bank Komórek Macierzystych, działający na rynku międzynarodowym pod marką FamiCord Group, jest bankiem krwi pępowinowej, zajmującym się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek pozyskiwanych po porodzie dziecka na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego. Komórki macierzyste są pierwotnymi, niewyspecjalizowanymi komórkami, posiadającymi duży potencjał do namnażania i unikalną zdolność do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki tworzące tkanki. Obecnie komórki macierzyste są stosowane w standardowym leczeniu ponad 80 chorób, w szczególności chorób hematologicznych i onkologicznych, a także w obszarze tzw. medycyny regeneracyjnej – neurologii, ortopedii, okulistyce oraz kardiologii. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliżej rodziny. Można więc powiedzieć, że oferowana przez nas usługa jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia na życie. Do 2015 roku na świecie wykonano około 35 tys. transplantacji z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej, w tym kilkadziesiąt w Polsce.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zacząć oferować usługi przechowywania próbek komórek macierzystych?

Przetwarzanie i przechowywanie próbek krwi pępowinowej i komórek macierzystych wymaga posiadania odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego, a także spełnienia szeregu wymagań wynikających ze specyfiki tej działalności. PBKM był pierwszym bankiem krwi pępowinowej w Polsce, który przeszedł pozytywnie kontrolę i otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzoną działalność, zgodnie z wytycznymi Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek komórek i narządów. Przez lata zgromadziliśmy szereg certyfikatów i akredytacji potwierdzających najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, w tym Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej, Audyt Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Warto także dodać, że PBKM jest jednym z pięciu banków krwi pępowinowej w Europie, który uzyskał akredytację AABB, będącą potwierdzeniem najwyższej jakości prowadzonych procesów preparatyki i standardów laboratoryjnych. Między innymi dzięki temu możemy pochwalić się największym doświadczeniem w przekazywaniu zdeponowanego materiału biologicznego do przeszczepień wśród banków rodzinnych. Bank tkanek i komórek musi mieć zawarte umowy ze wszystkimi osobami i podmiotami, których działalność na wpływ na jakość tkanek i komórek, czyli np. ze szpitalami (w Polsce – ok. 450), czy położnymi (PBKM ma kilka tysięcy takich umów).

Jak pozyskuje się klientów na takie usługi? Czy dopuszczalna jest reklama i czy podlega ograniczeniom tak jak na przykład leki?

Nowi klienci są pozyskiwani we współpracy z partnerami medycznymi: lekarzami, pielęgniarkami i położnymi mającymi bezpośredni kontakt z kobietami w ciąży. W większości przypadków te same osoby są następnie odpowiedzialne za pozyskanie materiału biologicznego. Równolegle prowadzimy stałe i aktywne działania marketingowo-reklamowe zwiększające poziom świadomości usług wśród potencjalnych klientów. Świadcząc usługi o charakterze profilaktyki zdrowotnej nie podlegamy ograniczeniom reklamowym jakim podlegają leki.

Jesteśmy bardzo silnie obecni w Internecie zarówno na portalach społecznościowych, jak i parentingowych. Ciekawostka – nasza liczba fanów na Facebook w Polsce przekracza 130 tys.

Do kogo kierujecie Państwo ofertę i jaki jest profil Państwa typowego klienta, tj. przedział wiekowy, zarobki, wykształcenie? Jaka jest przeciętny okres, przez który statystyczna osoba korzysta z Waszych usług?

Naszą grupą docelową są rodzice już spodziewający się przyjścia na świat dziecka lub planujący powiększenie rodziny. Pozyskanie krwi pępowinowej, a także krwi łożyskowej i sznura pępowiny możliwe jest bowiem wyłącznie w jednym przypadku – podczas porodu. Z tego względu aktywnie współpracujemy z lekarzami i położnymi, osobami pierwszego kontaktu dla kobiet w ciąży, przekazujących im informacje na temat porodu i związanych z nim procedur medycznych, w tym bankowania krwi pępowinowej. Umowy z klientami są zazwyczaj zawierane na 1-2 miesiące przed spodziewanym terminem narodzin dziecka. Poza wyjątkowymi przypadkami, w których występuje słabe unaczynienie pępowiny, pozyskanie krwi pępowinowej jest możliwe w zasadzie od każdego dziecka.

Z danych zawartych w prospekcie emisyjnym wynika, że liczba przechowywanych próbek dynamicznie rośnie. Przez ostatnie 4 lata liczba klientów uległa podwojeniu. Jaka jest Państwa zdaniem docelowa wielkość rynku i jaki chcielibyście mieć w nim udział?

Na chwilę obecną przechowujemy około 122 tys. próbek komórek macierzystych lub tkanek, co plasuje nas wśród największych podmiotów zajmujących się tą działalnością w Europie. Szacujemy, że do 2019 roku liczba przechowywanych przez nas próbek komórek macierzystych lub tkanek wzrośnie do 200 tys. – taki jest nasz cel strategiczny. Aktualne dane wskazują, że odsetek rodzin bankujących rodzinnie krew pępowinową w Europie to około 2 proc. (w stosunku do liczby urodzeń), co przekłada się na około 100 tys. nowo pobranych próbek rocznie. Dla porównania na rynku amerykańskim odsetek ten wynosi pomiędzy 3 proc. a 4 proc. Bardzo wysokim wskaźnikiem penetracji cechują się rozwinięte rynki azjatyckie – szacunki dla Hongkongu i Tajwanu to około 10 proc., zaś dla Singapuru około 22 proc., co pozwala nam sądzić, że w najbliższych latach zainteresowanie usługą bankowania krwi pępowinowej będzie dynamicznie rosnąć także w naszym regionie.

Jaka część klientów pochodzi ze wzrostu organicznego, a jaka z transakcji M&A?

W naszej historii dokonaliśmy kilkunastu transakcji o charakterze M&A, głównie za granicą ale również z Polsce. Wzrosty osiągamy zarówno w wyniku tych transakcji jak i organicznie. Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość naszego wzrostu pochodzi z rozwoju organicznego.

W prospekcie udostępniacie Państwo prócz raportów finansowych zgodnych z MSR także dane zarządcze, skorygowane o zdarzenia jednorazowe. Po uwzględnieniu one-offów zysk netto za 2015 r. rośnie z 9,1 mln zł według danych raportowanych do 18 mln zł po korekcie. Jakie jednorazowe czynniki obciążyły tak mocno wynik w ostatnim roku?

Na potrzeby porównywalności prezentujemy dane skorygowane o zdarzenia jednorazowe, które w naszej opinii lepiej odzwierciedlają skalę i powtarzalność biznesu – w przypadku zysku netto jest to 18,2 mln zł w 2015 r. vs 12,9 mln zł w 2014 r., co oznacza wzrost o 41 proc. Na wynik 2015 roku negatywnie wpłynęły w dużej mierze niegotówkowe koszty programu opcji menedżerskich, koszty związane z przygotowaniem IPO oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy w Hiszpanii.

Oprócz przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej, Państwa Grupa zajmuje się też wytwarzaniem produktów leczniczych. Co konkretnie produkujecie i jaką część przychodów generuje ta działalność, a jaką ma generować w przyszłości?

Od 2014 roku w ramach procedury wyłączenia szpitalnego świadczymy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) bazujących na komórkach macierzystych pozyskiwanych od dawców honorowych. Preparaty te są zamawiane przez wyspecjalizowane placówki medyczne i znajdują kolejne zastosowania w eksperymentalnym leczeniu chorób, w przypadku których zawodzi leczenie farmakologiczne. Działalność ta pod względem operacyjnym nie ma związku z bankowaniem rodzinnym krwi pępowinowej, a jej udział w wynikach grupy póki co jest niewielki – w 2015 roku było to poniżej 3 proc. przychodów jednak silnie rosnący. Zamierzamy systematycznie zwiększać zaangażowanie w rozwój badań nad terapiami eksperymentalnymi z wykorzystaniem komórek macierzystych ze źródeł niebudzących wątpliwości etycznych. Terapie wykorzystujące komórki macierzyste są obecnie uważane za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Ze względu na interesujące wyniki leczenia wykorzystującego komórek macierzyste, w ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost popularności indywidualnych terapii eksperymentalnych. Na świecie co roku przeprowadzanych jest kilkadziesiąt tysięcy tego typu zabiegów. W Polsce jeszcze kilka lat temu w ciągu roku mogliśmy w ten sposób próbować pomóc zaledwie kilku osobom, obecnie z indywidualnych terapii eksperymentalnych korzystało rocznie około 100 osób w kilkunastu rodzajach chorób.

Jak wygląda zarządzanie ryzykiem w grupie i jakie kluczowe ryzyka identyfikujecie, poza oczywistym narażeniem na roszczenia ze strony klientów w razie awarii i zniszczenia przechowywanych próbek? Jak zabezpieczacie się na taką ewentualność?

Do najważniejszych czynników ryzyka, mogących mieć istotny wpływ na nasze wyniki finansowe, należy – jak w każdym biznesie B2C – ryzyko spadku pozyskiwania nowych klientów. Może ono mieć związek m.in. z zerwaniem współpracy z partnerami medycznymi, spadkiem zainteresowania terapiami wykorzystującymi komórki macierzyste, doniesieniami medialnymi stawiającymi w negatywnym świetle naszą działalność, a także ryzyka o charakterze regulacyjnym. PBKM ma zidentyfikowaną listę tych ryzyk oraz określone procedury postępowania w przypadku ich materializacji. Należy jednak pamiętać, że około 80 proc. przychodów grupy jest generowanych na rynkach strategicznych – w Polsce, Hiszpanii oraz Turcji, gdzie dynamika pozyskiwania próbek komórek macierzystych lub tkanek jest wyższa, niż na pozostałych rynkach. Blisko 95 proc. przychodów pochodzi z rodzinnego bankowania, z czego większość generują nowo pobrane próbki. Blisko 2/3 klientów wybierających model abonamentowy zapewnia grupie stabilny cashflow przez wiele lat, a współczynnik rezygnacji klientów jest bardzo niskim poziomie i wynosi poniżej 1 proc.

Choć spółka nie opublikowała prognoz, to wskazówką mogą być warunki programu motywacyjnego. Ewidentnie zakładacie Państwo minimalny roczny wzrostu zysku netto na akcję o 20 proc., natomiast drugim parametrem jest cel EBITDA uchwalony przez radę nadzorczą. Czy warunki przyznania akcji można określić jako ambitne i trudne do spełnienia, czy raczej założenia programu są konserwatywne?

Faktycznie zakładamy dalszy dynamiczny wzrost biznesu, a co za tym idzie – wyników finansowych. Warunki programu są w naszej opinii ambitnie, ponieważ w przeciwnym razie nie spełniłby on swojej funkcji motywacyjnej, ale realne do osiągnięcia.

Do tej pory rozwijaliście się Państwo przede wszystkim przez akwizycje. Spółka ma wysoką rentowność i generuje znaczną gotówkę, dlatego zamiast pozyskania kapitału planujecie Państwo sprzedaż istniejących akcji. Czy mimo równolegle regularnie wypłacanej wysokiej dywidendy, macie skonkretyzowane plany inwestycyjne na najbliższe lata?

Za nami 14 lat intensywnego wzrostu zarówno organicznego, jak poprzez akwizycje. W ciągu ostatnich pięciu lat podwoiliśmy udział w rynku europejskim – to powód do dumy. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju usług na rynkach, na których jesteśmy już obecni poprzez stały wzrost organiczny. Nie wykluczamy jednak kolejnych akwizycji, jeśli mogłyby one w pozytywny sposób wpłynąć na tempo rozwoju biznesu i przyczynić się do wzrostu wartości PBKM dla jego akcjonariuszy. Kluczowe znaczenie ma dla nas utrzymanie zadowalającego tempa i skali pozyskiwania nowych próbek.

Systematycznie rozwijamy także portfolio usług dodatkowych, takich jak pobieranie komórek macierzystych ze sznura pępowiny i krwi łożyskowej oraz badania diagnostyczne, konsultacje medyczne i usługi ubezpieczeniowe, stanowiące wartość dodaną dla podstawowej usługi bankowania. Naszym celem strategicznym pozostaje utrzymanie blisko dwucyfrowego wzrostu liczby próbek komórek macierzystych i tkanek, a także dalszy wzrost penetracji na rynkach strategiczny dzięki zwiększającej się świadomości społecznej i skuteczności terapii wykorzystujących komórki macierzyste. W najbliższej przyszłości planujemy również rozwijanie prac nad produktami leczniczymi terapii zaawansowanej, które mogą być przygotowywane nie tylko dla klientów posiadających zbankowane próbki, ale także za zlecenie danego lekarza lub kliniki.

W jaki sposób inwestor indywidualny może zapisać się na akcje Polskiego Banku Komórek?

Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbywają się w dniach 4-11 kwietnia b.r. Ofertę publiczną prowadzi konsorcjum Domu Maklerskiego mBanku SA, Haitong Bank SA Oddział w Polsce, Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, Biura Maklerskiego Alior Banku SA, Millennium Domu Maklerskiego SA. Szczegółowe informacje na temat zapisów i lista POK są dostępne na stronie: www.akcjonariusze.pbkm.pl

Dziękuję za rozmowę.

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej Polskiego Banku Komórek Macierzystych przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Raport IPO: Analiza oferty publicznej akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Polskiego Banku Komórek Macierzystych
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny spółki
>> Strona internetowa Polskiego Banku Komórek Macierzystych

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR