Private Equity Managers chce utrzymać wysoki poziom dywidendy

Tomasz Czechowicz, prezes zarządu Private Equity Managers SA, rozmawia z redakcją StockWatch.pl o szczegółach oferty publicznej akcji spółki oraz jej strategii.

Tomasz Czechowicz, prezes Private Equity Managers SA

Tomasz Czechowicz, prezes Private Equity Managers SA

StockWatch.pl: Inwestorzy giełdowi od lat śledzą osiągnięcia kierowanego przez Pana zespołu menedżerów i zarządzających. W Waszych rękach MCI Management wyrósł na lidera branży i regularnie przynosi coraz większe zyski. A jednak zamiast rozdzielić te zarobki pomiędzy akcjonariuszy, zdecydowaliście się na wyłączenie z MCI spółki zarządzającej pod nazwą Private Equity Managers (PEManagers) i ofertę publiczną akcji. Jaka wizja stoi za takim posunięciem?

Tomasz Czechowicz: Dokonaliśmy wydzielenia, by dopasować model biznesowy do światowych standardów private equity i stworzyć unikalną na polskim rynku grupę kapitałową zarządzającą aktywami alternatywnymi. Dzięki temu rozszerzymy zakres działalności Grupy PEManagers i pozyskamy nowy kapitał od inwestorów spoza Grupy MCI, co w założeniu ma mieć wpływ na wzrost poziomu aktywów pod zarządzaniem Grupy PEManagers, a tym samym na jej przychody. Dodatkowo wyodrębnienie z Grupy MCI spółki zarządzającej pozwoli jej w przejrzysty sposób budować wartość w oparciu o aktywa pod zarządzaniem jak i stopy zwrotu z inwestycji. Private Equity Managers ma efektywny model biznesowy, a jej wyniki mają charakter czysto gotówkowy. To umożliwia nam zaproponowanie akcjonariuszom atrakcyjnej polityki dywidendy.

Rzeczywiście, z zysku za 2013 r. PEManagers wypłacił dywidendę 72 mln zł, a przyjęta polityka zakłada w kolejnych latach rekomendowanie wypłaty od 50 do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy PEManagers. To jednak mniej niż inne fundusze, które starają się najczęściej wypłacić cały wypracowany zysk. W co będziecie Państwo reinwestować środki pozostawione bezpośrednio w spółce?

W 2014 r. wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 107 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy PEManagers. W kolejnych latach chcemy utrzymać jej wysoki poziom i rekomendować wypłatę nawet 100 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy PEManagers. Co warte podkreślenia, w intencji zarządu prawo do dywidendy mają otrzymać również ci inwestorzy, którzy kupią akcje PEManagers w trwającej ofercie publicznej – planowana jest taka rekomendacja zarządu dla walnego zgromadzenia PEManagers. Z punktu widzenia inwestorów ważna jest również baza do wypłacania dywidendy czyli zysk netto oraz potencjał wzrostu. Analizując wyniki za 2014 r. spółek zarządzających aktywami notowanych na GPW, w naszej ocenie Grupa PEManagers z 36,6 mln zł szacowanego zysku netto osiągnie wyższy wynik niż konkurencja, która już opublikowała swoje wyniki. O potencjale rozwoju mówi nasza prognoza, która zakłada wzrost zysku netto do 51,8 mln zł w 2015 r. Nasza przewaga nad konkurencją jest jeszcze wyraźniejsza, gdy weźmiemy pod uwagę wskaźnik zysku netto do wartości aktywów pod zarządzaniem, który w naszej spółce jest zdecydowanie wyższy niż u innych spółek zarządzających aktywami już obecnych na GPW.

Jakie są warunki oferty publicznej akcji Private Equity Managers oraz co powinny zrobić osoby zainteresowane udziałem w ofercie, aby zapisać się na akcje?

Oferta obejmuje sprzedaż istniejących akcji stanowiących 12,35 proc. w kapitale spółki należących do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w MCI.PrivateVentures FIZ. Akcje będą sprzedawane w trzech transzach: transzy otwartej, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy dużych inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 111 zł. W dniach 12-23 marca będzie prowadzony proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Dni 16-20 marca to czas zapisów dla inwestorów indywidualnych, które można składać za pośrednictwem firm inwestycyjnych wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities, DM mBanku, DM BOŚ, DM PKO BP, ING Securities, Millennium DM, DM Pekao, BM Alior Banku, DB Securities oraz DM BDM. Natomiast zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 26–30 marca. Zamknięcie oferty nastąpi 1 kwietnia.

Model biznesowy Grupy PEManagers oparty jest o pobieranie wynagrodzenia za zarządzanie funduszami. W części przychody pochodzą z wynagrodzenia stałego od wielkości aktywów oraz wynagrodzenia zmiennego – prowizji od wyników poszczególnych funduszy. Jaka część przychodów w 2014 r. wynoszących 53 mln zł pochodzi z każdej z tych opłat?

Według szacunkowych wyników Grupy PEManagers za 2014 r. wynagrodzenie stałe (opłata stała) odpowiadała za 53 proc., a wynagrodzenie zmienne (opłata zmienna) za 47 proc. przychodów w minionym roku. Z punktu widzenia stabilności i powtarzalności wyników finansowych PEManagers kluczowy jest systematyczny wzrost znaczenia opłaty stałej, dlatego będziemy dążyć do zwiększenia jej udziału w przychodach.

Jak wygląda poziom opłat pobieranych przez PEM w porównaniu do stawek rynkowych, na przykład obowiązujących w notowanych już na giełdzie funduszach inwestycyjnych? Czy wśród zarządzanych funduszy macie także podmioty niepowiązane?

Maksymalna stawka opłaty stałej za zarządzanie funduszami przez Grupę PEManagers to 4,5 proc. wartości zarządzanych aktywów, powiększona o opłatę zmienną dla poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych. Jak wyliczył Noble Securities SA, w pozostałych TFI notowanych na GPW średnia stawka opłaty stałej w funduszach akcyjnych jest na poziomie 4 proc. plus opłaty zmienne. Dodatkowo, porozumienie trójstronne zawarte między Private Equity Managers SA, MCI Management SA oraz MCI Capital TFI SA na okres do dnia 31 października 2023 r., zawiera postanowienia określające pewien stały poziom aktywów MCI Management SA pod zarządzaniem Grupy PEManagers oraz wysokość wynagrodzenia za zarządzanie aktywami niektórych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez podmioty z Grupy PEManagers.

Tomasz_Czechowicz1

Obecnie 89 proc. aktywów pod zarządzaniem spółki pochodzi z Grupy MCI Management. Chcemy by za kilka lat udział inwestorów zewnętrznych zwiększył się do połowy zarządzanych aktywów. By tego dokonać będziemy aktywnie uczestniczyć w konsolidacji sektora private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza strategia zakłada też wzrost udziału w projektach inwestycyjnych inwestorów z kapitałem publicznym takich jak BGK czy NCBiR. Już teraz w zarządzanym portfelu mamy dwa fundusze Helix Ventures Partners FIZ i Internet Ventures FIZ, które współtworzymy z publicznym inwestorem Krajowym Funduszem Kapitałowym SA.

Od lat inwestujecie Państwo w spółki na bardzo różnym etapie rozwoju – od startupów aż po firmy dojrzałe notowane na giełdzie – osiągając wybitne wyniki. Czym się kierujecie, jakim kluczem wybieracie inwestycje pod kątem branży, kierunków geograficznych i fazy rozwoju poszczególnych targetów?

Polityka inwestycyjna funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę PEManagers zakłada inwestowanie m.in. w regionalnych i globalnych liderów rynku technologicznego z regionu CEE, Turcji i innych krajów wschodzących. Globalny rynek spółek technologicznych znajduje się w fazie hossy. Potwierdza to kilka faktów. Po pierwsze, można zaobserwować dynamiczny wzrost wycen spółek tzw. Nowej Gospodarki, a więc tych działających online, podczas gdy wartość przedsiębiorstw osadzonych w tradycyjnych gałęziach gospodarki rośnie powoli albo wręcz maleje. Po drugie, dzięki najnowszym możliwościom technologicznym takich urządzeń jak smartfony i tablety, żyjemy w erze powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, a to sprawia, że przed spółkami działającymi w sferze internetowej wiele lat dynamicznego wzrostu. Po trzecie, przedsiębiorcy zakładający biznes internetowy robią to z myślą o konkurowaniu na rynku globalnym. W ten sposób walka o udziały rynkowe jest ostrzejsza niż w tradycyjnych branżach, ale też możliwości rozwoju są o wiele większe. Warto przy tym pamiętać, że potęga firm z Doliny Krzemowej została zbudowana z wykorzystaniem kapitału pochodzącego właśnie od technologicznych funduszy inwestycyjnych, takich jak zarządzane przez Grupę PEManagers. Reasumując, inwestujemy w szybko rosnące spółki technologiczne i internetowe z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które mają zadatki na zbudowanie pozycji lidera globalnego lub regionalnego.

Historyczne wyniki, mierzone wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) utrzymują wysoki poziom ponad 23 proc. zyskowności inwestycji. Jednak zwykle im większe aktywa, tym trudniej osiągać ponadprzeciętne wyniki. Ostatnio ze swoimi inwestycjami weszliście na kolejny poziom skali, angażując się w akcje Wirtualnej Polski czy Netii. Czy w tak dużych spółkach też tkwi potencjał wzrostu?

Obie inwestycje są spójne ze strategią inwestycyjną funduszy zarządzanych przez Grupę PEManagers. Grupa Wirtualna Polska to dziś lider polskiego internetu (15,63 mln użytkowników) funkcjonujący według jasnego modelu biznesowego i prowadzony przez bardzo dobry zespół zarządzający. Jej aktywny udział w konsolidacji portali internetowych pozwolił dynamicznie zwiększyć wartość firmy, która w ocenie analityków wynosi obecnie ponad 1 mld zł. Z kolei Netia jako największy alternatywny operator stacjonarny w Polsce, posiada silną pozycję rynkową i model biznesowy generujący wysoką rentowność na poziomie EBITDA. W efekcie spółka regularnie wypłaca wysoką dywidendę.

Warto pamiętać, że nasze wyniki finansowe bezpośrednio zależą od wielkości zarządzanych aktywów. Inwestując w duże spółki, takie jak Grupa Wirtualna Polska czy Netia istotnie zwiększamy poziom opłaty stałej za zarządzanie i potencjał wzrostu opłaty zmiennej.

Private Equity Managers zarządza funduszami inwestującymi globalnie. Już teraz spory udział w aktywach ma publiczny podmiot turecki, oprócz tego w portfelu są ciekawe inwestycje w Czechach, Niemczech i Rosji. Jak dobieracie te kierunki, ile jest tutaj oportunizmu, a ile długofalowego planowania?

Fundusze PE/VC szukają inwestycji, które mogą przynieść najwyższe stopy zwrotu. Patrząc na historię rynku spółek internetowych i technologicznych, największą zdolność do osiągania globalnego sukcesu wśród spółek europejskich mają te pochodzące właśnie z Czech (np. AVAST, AVG, Invia, Geewa), Niemiec (np. Zalando, Foodpanda a ostatnio Delivery Hero) i Rosji (Yandex, Mail.ru). Fundusze zarządzane przez PEManagers inwestują zatem w kraje, które mają największy potencjał generowania liderów internetowych. Z kolei Turcja to kraj, dla którego technologie informatyczno-telekomunikacyjne będą jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarki. W latach 2012-2016 jej branża IT ma się rozwijać w tempie 16 proc. rocznie, co stawią ją w gronie najszybciej rozwijających się w Europie. Poprzez inwestycję subfunduszu MCI. EuroVentures wydzielonego z funduszu MCI.PrivateVentures FIZ w lidera tego rynku, spółkę Index, mamy ekspozycję na ten dynamiczny wzrost.

Przed ofertą publiczną miało miejsce kilka rund pre-IPO. Rok temu zawarto transakcje po wycenie nieco ponad 57 zł, natomiast w styczniu tego roku pakiet ponad 8 proc. akcji został objęty po niemal 90 zł. W jakim horyzoncie czasowym inwestorzy obejmujący akcje w ofercie publicznej mogą liczyć na podobne stopy zwrotu?

Nadrzędnym celem biznesowym Grupy PEManagers jest maksymalizacja wartości spółki dla akcjonariuszy. Dajemy inwestorom unikatową ekspozycję na bardzo rentowny segment zarządzania aktywami private equity w Polsce i regionie, oferując przy tym atrakcyjną politykę dywidendową. O przyszłym kursie akcji zadecydują nasi inwestorzy, ale już teraz analitycy Noble Securities wyceniają jedną akcję naszej spółki nawet na 131 zł względem maksymalnej ceny w ofercie publicznej w wysokości 111 zł, co daje ok. 20-proc. potencjał wzrostu.

Czy Pana zdaniem początkujący inwestor powinien zainwestować w akcje PEManagers, czy raczej MCI i dlaczego?

Po rozdzieleniu obie spółki prowadzą różną działalność. MCI Management to spółka inwestycyjna, która w przeważającym stopniu lokuje kapitał w perspektywiczne spółki internetowe, PEManagers z kolei stoi na czele grupy kapitałowej zarządzającej aktywami funduszy inwestycyjnych. Charakter prowadzonej działalności sprawia, że MCI Management przeznacza nadwyżki finansowe na kolejne inwestycje, a Private Equity Managers SA ukierunkowana jest na generowanie zysku i realizowanie atrakcyjnej polityki dywidendowej. Wybór należy do inwestora.

Dziękujemy za rozmowę.

Polecane linki:

>> Strona internetowa Private Equity Managers
>> Szczegóły oferty oraz prospekt emisyjny
>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Private Equity Managers

mapka

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR