EuroRating obniżył perspektywę ratingu Enei do negatywnej

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Enea SA ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na poziomie BBB.

Głównym powodem obniżenia perspektywy oceny ratingowej Enea SA jest planowane przez spółkę zaangażowanie (wraz z innym państwowym koncernem energetycznym – Energa SA) w budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Ponieważ ogłoszony został już przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy nowej elektrowni, należy założyć, że projekt ten został wstępnie skierowany do realizacji.

Szacowany koszt budowy nowego bloku o mocy elektrycznej 1000 MWe wynosi 6 mld zł. EuroRating ocenia, że nawet jeżeli do finansowania tego projektu dołączy jeszcze trzeci inwestor (co nie jest na razie przesądzone) tak duża inwestycja, finansowana głównie kapitałem obcym, przyczyni się do pogorszenia – dotychczas jeszcze stosunkowo dobrej – struktury pasywów Enea SA i tym samym pogorszy profil kredytowy spółki.

EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że paliwem dla nowej elektrowni ma być węgiel kamienny pochodzący ze śląskich kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej, a finansowa efektywność nowej inwestycji ma być w założeniach wspierana przez nowy mechanizm tzw. rynku mocy. W kontekście planowanego przez Unię Europejską wprowadzenia zakazu stosowania mechanizmów finansowego wsparcia dla wytwarzania energii przez instalacje o wysokich wskaźnikach emisji CO2 (do których należą przede wszystkim bloki węglowe), a także wobec spodziewanego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, EuroRating wskazuje, że nowa elektrownia w Ostrołęce może w długim horyzoncie czasu okazać się deficytowa. Według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating, w przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu na budowę bloku w Ostrołęce i podpisania z wykonawcą umowy na realizację tego projektu, rating spółki Enea SA z dużym prawdopodobieństwem zostanie obniżony.

EuroRating bierze także pod uwagę fakt, że w krótszej perspektywie czasowej dodatkowym obciążeniem dla bilansu Enea SA będzie również ogłoszone w grudniu ub.r. przejęcie od francuskiego koncernu energetycznego Engie elektrowni w Połańcu (zasilanej węglem kamiennym) za kwotę 1,07 mld zł. Ponadto Enea SA ma również wziąć udział w ratowaniu Katowickiego Holdingu Węglowego (który według szacunków potrzebuje dofinansowania rzędu 1 mld zł) oraz (wraz z innymi państwowymi spółkami energetycznymi) w dokapitalizowaniu kwotą 300 mln zł przejętej przez Skarb Państwa firmy budowlanej Polimex-Mostostal SA, również znajdującej się obecnie w trudnej sytuacji finansowej.

Według agencji ratingowej EuroRating angażowanie się przez Enea SA na coraz większą skalę w nowe projekty niezwiązane z podstawową działalnością operacyjną spółki (którą jest wytwarzanie
i dystrybucja energii elektrycznej) oraz charakteryzujące się wątpliwą efektywnością finansową, przyczyniać się będzie nie tylko do pogorszenia struktury finansowania, lecz również może potencjalnie osłabić rentowność spółki oraz jej zdolność do generowania w długim horyzoncie czasu dodatnich wolnych przepływów pieniężnych.

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Enea SA oddziaływałyby: rozstrzygnięcie przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Ostrołęce i zawarcie z wykonawcą umowy
na realizację tego projektu; realizacja innych inwestycji niezwiązanych z podstawową działalnością operacyjną spółki oraz charakteryzujących się wątpliwą efektywnością finansową; wzrost wskaźników zadłużenia; ewentualne pogorszenie wypracowywanych marż lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; a  także ewentualne istotne pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki.

Źródło: www.eurorating.com

Źródło: www.eurorating.com

Do czynników, które wpływałyby pozytywnie na profil kredytowy spółki, EuroRating zalicza: ewentualną rezygnację z realizacji nowych projektów w zakresie wytwarzania energii opartych
na spalaniu węgla; potencjalne ograniczenie lub rozłożenie w czasie planowanych innych nakładów inwestycyjnych; ewentualną istotną redukcję zadłużenia i poprawę struktury pasywów; a także poprawę w zakresie wartości generowanych wolnych przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym ograniczeniu lub czasowym całkowitym wstrzymaniu wypłat dywidend dla akcjonariuszy.

Główny analityk ratingowy:                                                 Przewodniczący Komitetu Ratingowego:

dr Piotr Dalkowski                                                                            Kamil Kolczyński

Analityk Ratingowy                                                                          Analityk Ratingowy

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Enea)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR