Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

EuroRating przyjrzał się ratingom Getin Noble Banku i Idea Banku pod kątem fuzji

Opublikowano: 2019-01-24 15:40:41

Omawiane walory: ,

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingów banków z grupy Leszka Czarneckiego. Analitycy podwyższyli perspektywę Getin Noble Banku z negatywnej do stabilnej, a rating Idea Banku utrzymali na dotychczasowym poziomie.

Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego nadanego Idea Bankowi związana jest z ogłoszeniem przez bank uzgodnienia i podpisania planu połączenia z Getin Noble Bankiem (posiadającym rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie ‚B-‚). Plan ten zakłada przeniesienie całego majątku GNB (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji dla akcjonariuszy GNB.

EuroRating szacuje, że bank po połączeniu będzie charakteryzował się nieco niższym udziałem kapitału własnego w sumie pasywów (wyższym poziomem lewarowania finansowego) niż ma to miejsce obecnie w wypadku Idea Banku. Jednocześnie, ze względu na fakt, że Idea Bank, po dokonanych w II kwartale 2018 r. wysokich odpisach na wartość aktywów, ma obecnie niższe niż GNB regulacyjne współczynniki wypłacalności, agencja szacuje, że wskaźniki te dla banku po połączeniu będą nieco wyższe w stosunku do obecnych poziomów Idea Banku.

W ocenie agencji, bank po fuzji nadal będzie jednak zbyt słabo skapitalizowany i prawdopodobnie nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy. W dłuższej perspektywie konieczne będzie zatem dalsze wzmocnienie kapitałowe banku.

W tym kontekście jako potencjalny pozytywny czynnik agencja bierze pod uwagę ogłoszone przez Idea Bank i GNB poszukiwanie nowego inwestora finansowego, który miałby wziąć udział w podwyższeniu kapitału banku po połączeniu. Ewentualne istotne wzmocnienie pozycji kapitałowej banku wpłynęłoby na poprawę jego wiarygodności finansowej. Ponieważ jednak na razie trudno jest oszacować prawdopodobieństwo i skalę dokapitalizowania banku przez potencjalnego nowego inwestora, EuroRating nie uwzględnia jeszcze tego czynnika w ocenie ratingowej Idea Banku.

Walka o przetrwanie trwa – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Idea Banku za III kw. 2018 roku kalendarzowego >> CZYTAJ WIĘCEJ

EuroRating ocenia, że pomimo iż ogólny koszt finansowania banku po połączeniu może się nieco obniżyć w stosunku do obecnego kosztu ponoszonego przez Idea Bank (ponieważ w GNB jest on niższy), nadal będzie on wyższy niż średnia dla sektora, m.in. z uwagi na fakt, że GNB i Idea Bank mają znacznie niższy niż w wypadku innych banków komercyjnych udział nieoprocentowanych środków na rachunkach bieżących w łącznych depozytach.

EuroRating wskazuje, że pomimo iż po połączeniu powstanie bank uniwersalny, obsługujący szeroki zakres klientów oraz posiadający bardziej zdywersyfikowany portfel kredytów, jego jakość
i rentowność w stosunku do obecnego stanu w Idea Banku będzie niższa. GNB posiada bowiem bardzo duży portfel niskorentownych kredytów hipotecznych (w tym denominowanych w walutach obcych), a ponadto bank ten ma jeden z najwyższych wśród banków komercyjnych udział kredytów zagrożonych (NPL). Dla banku po połączeniu wskaźnik udziału NPL będzie zatem wyższy w stosunku do obecnego poziomu dla Idea Banku oraz będzie nadal znacznie wyższy niż średnia dla całego sektora bankowego, co pozostanie jedną ze słabych stron banku.

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku związane jest również z negatywnym wpływem na sytuację banku wybuchu w listopadzie ubiegłego roku tzw. „afery KNF”, która skutkowała nerwową reakcją części klientów i przyczyniła się do odpływu depozytów. EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że w związku z zaangażowaniem Idea Banku w poprzednich latach w pośrednictwo w oferowaniu obligacji znajdującej się obecnie w stanie niewypłacalności spółki windykacyjnej GetBack, wobec banku prowadzone są nadal postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku udowodnienia występowania poważnych naruszeń przez Idea Bank przepisów, oba urzędy mogłyby nałożyć na bank kary finansowe, co obciążyłoby jego wyniki i kapitały.

Agencja ocenia, że negatywny wpływ powyższych wydarzeń na postrzeganie banku na rynku kapitałowym może utrzymywać się przez dłuższy czas, co będzie utrudniać bankowi po połączeniu pozyskiwanie kapitału na rynku – w tym na refinansowanie zapadających w najbliższych latach kolejnych serii obligacji (głównie podporządkowanych) wyemitowanych przez GNB.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku w kontekście planowanego połączenia z Getin Noble Bankiem EuroRating do czynników pozytywnych zalicza natomiast fakt, że fuzja ta pozwoli na uzyskanie korzyści związanych z większą skalą działalności banku, a także na wypracowanie istotnych efektów synergii – w tym głównie związanych z możliwością redukcji kosztów operacyjnych. Po poniesieniu przez bank początkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem fuzji, w perspektywie średnioterminowej wpłynąć to powinno na poprawę wypracowywanych znormalizowanych wyników finansowych.

Negatywna perspektywa ratingu

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia istotne czynniki ryzyka, które w ocenie agencji mogą w perspektywie średnioterminowej wpływać na wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku.

EuroRating zalicza do nich m.in.: spodziewane pogorszenie części wskaźników finansowych banku po połączeniu z Getin Noble Bankiem; ryzyko nałożenia na bank wysokich kar finansowych przez UOKiK i/lub przez KNF; a także ewentualną ostateczną wypłatę klientom odszkodowań z tytułu sprzedaży obligacji GetBacku w wartości wyższej niż utworzone dotychczas rezerwy.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy
jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na aktualny poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać: dalszy spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; ewentualne dalsze pogorszenie znormalizowanych wyników finansowych z działalności operacyjnej; znaczący wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów; ewentualna dalsza utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej; a także (w kontekście spodziewanego połączenia Idea Banku z GNB) uchwalenie ustawy o pomocy hipotecznym kredytobiorcom walutowym w wersji obciążającej banki wysokimi kosztami.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: pozyskanie dla banku nowego inwestora, który wziąłby udział w podwyższeniu kapitału akcyjnego banku, skutkującym istotnym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy; trwała poprawa rentowności działalności operacyjnej; spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań.

UJAWNIENIA REGULACYJNE

Ratingi kredytowy nadany bankowi Idea Bank S.A. jest ratingiem zamówionym przez oceniany podmiot. EuroRating otrzymał wynagrodzenie za przyznanie oraz późniejszy monitoring tego ratingu. Oceniany podmiot brał udział w procesie ratingowym poprzez przekazywanie agencji dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany bankowi Idea Bank SA jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu, aktualny rating oraz pełna historia ratingu publikowane są bezpłatnie w sposób ogólnodostępny w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Ratingi publiczne”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating prezentowany jest w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną niezależną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego (ryzyka niewypłacalności) podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane w inny sposób. EuroRating nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, a wystawiane przez agencję ratingi kredytowe nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, bądź też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak również nie stanowią rekomendacji nawiązania, utrzymywania lub zaprzestania innych form współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Osoby podejmujące decyzje w oparciu o przyznane przez EuroRating ratingi robią to wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa EuroRating nie uczestniczy w zyskach, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników lub stron trzecich, jakie mogą wyniknąć z korzystania z nadawanych przez agencję ratingów.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Getinoble, Ideabank)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku