EuroRating zmienił perspektywę ratingu Getin Noble Banku na negatywną

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na poziomie B-.

EuroRating, rating, Getin, Noble, Bank, negatywna

Określenie perspektywy ratingu Getin Noble Banku jako negatywnej związane jest z rosnącym ryzykiem dotyczącym możliwości niekorzystnych rozstrzygnięć prawnych w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, których bank posiada duży portfel.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że jakkolwiek uchwalona w ostatnim czasie przez Sejm ustawa o pomocy kredytobiorcom hipotecznym wyeliminowała ryzyko ustawowego przymusowego przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych, to obecnie znacznie istotniejszym zagrożeniem dla kondycji finansowej banków posiadających duże portfele tego typu kredytów jest ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych kredytobiorców przeciwko bankom oraz potencjalne ryzyko dużego wzrostu liczby takich pozwów w przyszłości.

>> Czekając na ratunek z zagranicy – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Getin Noble Banku za 4 kw. 2018

Polskie sądy w ostatnim czasie wydają bowiem coraz częściej wyroki niekorzystne dla banków, w wielu przypadkach oznaczające konieczność przewalutowania kredytu według kursu z dnia udzielenia. Ponadto, w niedługim czasie oczekiwane jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) m.in. w sprawie traktowania przez sądy umów na kredyty hipoteczne indeksowane do walut obcych zawierające klauzule niedozwolone.

W maju 2019 r. rzecznik generalny TSUE wydał już w tym zakresie opinię potencjalnie bardzo niekorzystną dla banków, sugerującą możliwość domagania się przez kredytobiorców unieważnienia umowy kredytowej. Ostateczne orzeczenie TSUE w tej sprawie – o ile będzie podobne do stanowiska przedstawionego przez rzecznika tej instytucji – może skutkować lawinowym wzrostem liczby pozwów kredytobiorców przeciwko bankom, które w latach 2006-2008 udzielały na dużą skalę kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych (dotyczy to głównie franka szwajcarskiego).

Getin Noble Bank należy do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych. Według stanu na koniec I kwartału 2019 r. kredyty te stanowiły 24 proc. łącznego portfela kredytowego banku.

EuroRating uważa, że dla banków istotnie zaangażowanych w kredyty walutowe, lecz charakteryzujących się dobrą sytuacją kapitałową i wysoką rentownością, ryzyka prawne związane z tymi kredytami będą miały relatywnie mniejsze znaczenie dla ich kondycji finansowej. Agencja zaznacza jednak, że Getin Noble Bank w ciągu trzech ostatnich lat generował straty, w wyniku których dalszemu osłabieniu ulegała sytuacja kapitałowa banku. Ewentualne dodatkowe wysokie koszty związane z potencjalnym wzrostem liczby pozwów klientów i unieważnianiem przez sądy umów kredytowych zawartych ponad 10 lat temu wiązałoby się dla banku z ryzykiem spadku współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów wymaganych przez regulacje europejskie.

Agencja zwraca także uwagę na niekorzystne w ciągu kilku ostatnich kwartałów kształtowanie się kursu CHF/PLN. Wzrost kursu franka szwajcarskiego z jednej strony może przyczynić się do pogorszenia spłacalności kredytów denominowanych (lub indeksowanych) w tej walucie, a z drugiej strony zwiększa potencjalne koszty, jakie bank musiałby ponosić w przypadku ewentualnego unieważniania przez sądy umów dotyczących tych kredytów.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na rating banku mogłoby mieć: niekorzystne dla banków ostateczne orzeczenie TSUE ws. walutowych kredytów hipotecznych; ewentualny dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych; utrzymywanie się w kolejnych kwartałach ujemnych wyników finansowych; ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej i wystąpienie ewentualnych napięć w sytuacji płynnościowej banku; a także odstąpienie od poszukiwania dla GNB nowego inwestora, który mógłby dokapitalizować bank.

Pozytywny wpływ na poziom ratingu Getin Noble Banku mogłoby mieć: orzeczenie TSUE ws. walutowych kredytów hipotecznych nie zwiększające istotnie ryzyk prawnych dla banków związanych z tymi kredytami; pozyskanie nowego wiarygodnego inwestora, który dokonałby istotnego dokapitalizowania banku; znaczący wzrost udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrost regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy; znaczna poprawa osiąganych wyników finansowych, skutkująca generowaniem przez bank zysków; a także spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem.

Ujawnienia regulacyjne

Rating kredytowy nadany bankowi Getin Noble Bank jest ratingiem niezamówionym. Oceniany podmiot nie brał udziału w procesie ratingowym, a proces analityczny oparty jest na informacjach dostępnych publicznie.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany bankowi Getin Noble Bank jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating prezentowany jest w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Getinoble, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR