Prawnik radzi: Jak prawidłowo zgłosić wierzytelności Ganta

Kluczowym krokiem w próbie odzyskania pieniędzy przez obligatariuszy Ganta jest prawidłowe zgłoszenie wierzytelności. Wraz z forumowiczami StockWatch.pl posiadającymi niewykupione obligacje, zebraliśmy kluczowe w tym procesie zagadnienia, które specjalnie dla nas szczegółowo omówił ekspert z zakresu dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Michał Hajduk, adwokat i właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się m.in. dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, autor bloga www.wupadłości.pl (Fot. zasoby własne)

StockWatch.pl: Dlaczego obligatariusze powinni dokonać zgłoszenia wierzytelności? Co się stanie, jeśli obligatariusz nie dokona zgłoszenia?

Michał Hajduk: Dokonanie zgłoszenia wierzytelności jest warunkiem uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym, zarówno prowadzonym w trybie układowym, jak i likwidacyjnym. Pełni ono taką samą funkcję jak wytoczenie powództwa w procesie. Skutkiem tego, mającym spore znaczenie, jest m.in. przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Mając na uwadze obecny tryb układowy należy zaznaczyć, że brak zgłoszenia wierzytelności co do zasady nie wyłącza jej spod układu. Oznacza to, że wierzyciel, który nie brał udziału w zgromadzeniu wierzycieli i głosowaniu, będzie związany treścią układu, pomimo że nie miał żadnego wpływu na jego przyjęcie. Wyjątek stanowią tu wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku upadłego w zakresie, w jakim znajdują pokrycie w jego wartości – co do zasady układ ich nie obejmuje.

Jak już powiedziałem, zgłoszenie wierzytelności warunkuje udział w postępowaniu upadłościowym, a co za tym idzie, umieszczenie jej na liście wierzytelności. Wyciąg z listy wierzytelności wraz z wypisem prawomocnego postanowienia sądu zatwierdzającego układ stanowi zaś tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu, który po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności może stanowić podstawę postępowania egzekucyjnego. Egzekucja na podstawie takiego tytułu wykonawczego może być prowadzona dopiero, gdy upadły nie wykonuje obowiązków objętych układem. Wierzyciel, który nie dokona zgłoszenia wierzytelności, żeby móc dochodzić jej wykonania w postępowaniu upadłościowym będzie musiał uzyskać wyrok sądowy przeciwko upadłemu, co wiąże się ze znacznymi kosztami.

>> Posiadacze niespłaconych obligacji Gant Development mają czas do 13 marca na zgłoszenie wierzytelności do sądu. >> Obligatariuszu, zadbaj aby prawidłowo zgłosić wierzytelności Ganta.

Ponadto należy mieć na uwadze, że tryb prowadzonego postępowania może ulec zmianie w zasadzie na każdym jego etapie. W wypadku zaś trybu likwidacyjnego, aby brać udział w podziale funduszy masy upadłości, niezbędne jest ujęcie na liście wierzytelności. Wprawdzie niezgłoszenie wierzytelności nie powoduje jej wygaśnięcia, niemniej mając na uwadze, że w wypadku osób prawnych tryb likwidacyjny prowadzi do zakończenia ich bytu, zaspokojenie poza postępowaniem upadłościowym będzie niemożliwe.

Według naszych ustaleń, sąd powołał kuratora dla obligatariuszy Ganta. Na czym polega instytucja kuratora i jaki jest zakres jego obowiązków oraz uprawnień?

Kurator jest powoływany przez sąd celem reprezentowania praw wszystkich obligatariuszy posiadających obligacje zabezpieczone na majątku upadłego. Obowiązki kuratora zasadniczo sprowadzają się do dokonania zgłoszenia ogólnej sumy wierzytelności z zabezpieczonych obligacji oraz do kontroli wykorzystania środków z osobnej masy upadłości, którą stanowi przedmiotem zabezpieczenia obligacji. Kurator ma przede wszystkim nie dopuścić, by środki uzyskane z likwidacji przedmiotu zabezpieczenia, zostały przeznaczone na inny cel, niż na zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy.

Dla realizacji powyższych zadań kurator ma prawo żądać od syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy potrzebnych mu informacji oraz wglądu w księgi i dokumenty emitenta obligacji, a także uczestniczyć w każdym zgromadzeniu wierzycieli. Kurator bierze też udział w likwidacji osobnej masy upadłości. Ze swojej działalności kurator obowiązany jest składać sędziemu-komisarzowi sprawozdanie.

Czy zgłoszenie wierzytelności powinno uwzględniać odsetki od zaległych odsetek i czy to nie narusza zakazu anatocyzmu, wynikającego z art. 482 Kodeksu Cywilnego?

Jest to problematyczne pytanie, na które trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Problem tkwi bowiem w ustaleniu charakteru prawnego kuponów, które są dołączane do obligacji. Nie wdając się w prawnicze rozważania, osobiście uważam, że zakaz anatocyzmu odnosi się do naliczania odsetek za opóźnienie w wypłacie kuponów, tj. nie należy tego robić.

Niemniej spotkałem się za odmiennymi poglądami w tej kwestii, że odsetki za opóźnienie można naliczać od zaległych płatności kuponowych. Powyższy pogląd wiąże się m.in. z przydawaniem kuponowi waloru quasi papieru wartościowego, stanowiącego samodzielny przedmiot obrotu, z własnym terminem płatności.

W związku z powyższym, z daleko posuniętej ostrożności, w sporządzanych przeze mnie zgłoszeniach wierzytelności dokonuję naliczenia odsetek za opóźnienie w płatnościach kuponowych. Ujęcie takich wierzytelności nie dyskwalifikuje bowiem zgłoszenia wierzytelności. W wypadku przyjęcia przeciwnego poglądu, wierzytelność po prostu zostanie uwzględniona na liście wierzytelności w wysokości pomniejszonej o zgłoszone odsetki za opóźnienie od płatności kuponowych.

Czy posiadając obligacje zabezpieczone na certyfikatach GANT FIZ w dwóch biurach maklerskich będę musiał zgłosić wierzytelność, czy w moim imieniu zrobi to kurator?

Zgodnie z przepisami p.u.n., to kurator dokonuje zgłoszenia wierzytelności. Dokonuje on zgłoszenia tylko ogólnej sumy nominalnej nieumorzonych obligacji wraz z odsetkami, a co za tym idzie, nie wymienia poszczególnych wierzycieli.

Jednakże należy tu zaznaczyć, że jeżeli osobna masa upadłości (certyfikaty GANT FIZ) nie wystarczy na pełne zaspokojenie obligatariuszy, powinni oni dokonać zgłoszenia na ogólnych zasadach, tj. dokonać ich indywidualnie. Tylko wtedy bowiem będą mogli zaspokoić się z ogólnych funduszy masy upadłości.

Odsetki kapitałowe naliczamy natomiast w całości, chociażby termin wypłaty kuponów jeszcze nie nadszedł. Związane jest to z tym, że układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości (art. 272 p.u.n.). Wymagalność wierzytelności nie ma zatem znaczenia.” Czy to oznacza, że w zgłoszeniu wierzytelności z obligacji GNT0814 należy ująć również kupony odsetkowe przypadające w lutym, maju i sierpniu 2014?

Dokładnie tak. W zgłoszeniu wierzytelności należy ująć również płatności kuponowe, których termin przypada po dniu ogłoszenia upadłości.

Moje biuro maklerskie odmówiło mi wystawienia świadectwa depozytowego dla obligacji zapadających w maju i w czerwcu 2013 r., uzasadniając to blokadą obligacji i ich wycofaniem z obrotu i zaproponowało zaświadczenie o treści: „… zaświadcza, że dnia … na rachunku papierów wartościowych, którego właścicielem jest … było zaewidencjonowanych … obligacji korporacyjnych GNT0613 spółki Gant Development SA, o kodzie ISIN w KDPW SA PLGANT000246 i wartości nominalnej 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych każda.” Czy takie zaświadczenie jest wystarczające dla udokumentowania wierzytelności?

Świadectwo to jest znakiem legitymacyjnym potwierdzającym posiadanie uprawnień wynikających z papierów wartościowych oznaczonych w jego treści, np. do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – w wypadku akcji. W praktyce stosowane jest ono również jako środek dowodowy w postępowaniach sądowych. Niemniej żaden z przepisów nie zabrania dowodzenia posiadania określonych papierów wartościowych innymi dokumentami. Przy czym świadectwu depozytowemu – z racji blokowania oznaczonych w nim walorów – przypisuję się często większą moc dowodową.

W związku z powyższym, jeżeli nie ma możliwości otrzymania świadectwa depozytowego, zaświadczenie biura maklerskiego uważam za wystarczające. Do przytoczonej powyżej treści owego zaświadczenia dodałbym informację o blokadzie obligacji.

W warunkach emisji obligacji serii AW (GNT0814) w pkt. 15 (lub 16.2, 16.3 i 16.5, bo jest błędna numeracja w prospekcie) uregulowana była opcja przyspieszonego wykupu obligacji po złożeniu w ciągu 5 dni od raportu bieżącego o ogłoszeniu upadłości Zawiadomienia o Wymagalności. Zawiadomienia takiego nie złożyłem w terminie. Jak to się ma do postępowania upadłościowego? Czy osoby, które złożyły takie zawiadomienie dostaną pieniądze wcześniej, przed zakończeniem postępowania (w ciągu 35 dni roboczych), a ja będę musiał czekać do końca postępowania? Ile zwykle trwają takie postępowania?

Osoby, które złożyły takie zawiadomienie nie korzystają z uprzywilejowanej pozycji w postępowaniu upadłościowym. Ich wierzytelność zostanie zaspokojona na zasadach ogólnych wraz z pozostałymi wierzycielami.

Odsetki od GNT0814 nie zostały wypłacone za 3, 4 i 5 okres odsetkowy (przypadające odpowiednio w maju, sierpniu i listopadzie 2013 r.). Rozumiem, że od nich przypadają mi odsetki za opóźnienie naliczane do 1 stycznia 2014 r. (dzień poprzedzający upadłość). Ale czy są to zwykłe odsetki ustawowe, czy są one jakoś ograniczane do 6 proc. (art. 247 p.u.n.)? Czy art. 247 mówi, że skoro obligacje nie były wymagalne, to należy ich nominał w zgłoszeniu pomniejszyć o 6 proc?

Co do kwestii odsetek za opóźnienie w płatnościach kuponowych wypowiedziałem się już wyżej. Jeżeli chodzi o art. 247 p.u.n. to nie ma on zastosowania przy dokonywaniu zgłoszenia wierzytelności. Odnosi się on do sposobu uwzględniania zgłoszonych wierzytelności na liście wierzytelności. W związku z tym, przy sporządzaniu treści zgłoszenia wierzytelności nie bierze się go pod uwagę.

Czy w toku postępowania o ogłoszenie upadłości Ganta, złożono do akt sprawy aktualną wycenę certyfikatów inwestycyjnych GANT FIZ lub czy taka wycena została przeprowadzona w toku tego postępowania?

Wycena będzie sporządzana w toku postępowania upadłościowego.

Czy osoba, która nabyła obligacje po dniu ogłoszenia upadłości, może dochodzić jedynie nominału i odsetek, które zostaną naliczone po dniu, w którym nabyła obligacje, czy też może dochodzić odsetek, których Gant nie zaspokoił przed dniem nabycia przez tę osobę obligacji?

Osoba, która nabyła obligacje może dochodzić również zaległych płatności kuponowych.

Czy wystarczający jest w świadectwie depozytowym dla obligacji GNT0814, wystawionym przez dom maklerski, zapis o następującej treści: obligacje o kodzie PLGANT 000261. Jest to jedyny w świadectwie wyznacznik określający, jakich obligacji przedmiotowy dokument dotyczy.

Tak, taki zapis jest wystarczający. W świadectwie depozytowym wystarczającym jest bowiem wskazanie rodzaju i kodu papieru wartościowego.

Czy przy wskazywaniu wierzytelności (GNT0814) dotyczącej odsetek kapitałowych za okresy odsetkowe należy wskazać jako wierzytelność kwoty za niewypłacone do dnia ogłoszenia upadłości odsetki kapitałowe, czyli za III, IV i V okres odsetkowy, czy również kwoty za VI, VII i VIII okres odsetkowy, czyli przypadające po terminie ogłoszenia upadłości?

W zgłoszeniu wierzytelności z obligacji GNT0814 należy wskazać również płatności kuponowe przypadające po terminie ogłoszenia upadłości.

Od jakiego i do jakiego terminu należy naliczać odsetki od wierzytelności głównej i czy w wypadku 30 obligacji do wyliczeń należy przyjąć wartość 30 tys. zł?

Zakładając, że chodzi o wypłatę kuponów, w zgłoszeniu należy wskazać wszystkie płatności kuponowe, również te, których termin uiszczenia jeszcze nie nastąpił. Wysokość i płatność kuponu określają warunki emisji. Niemniej w każdym wypadku wysokość kuponu stanowi określony procent wartości nominalnej obligacji, do której został dołączony. Na przykład przy obligacjach serii AW wysokość kuponu wynosi 11 proc. wartości nominalnej obligacji. Jeżeli zatem, ktoś posiada 30 obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 tys. zł, łączna wysokość posiadanych kuponów wynosi 3.300 zł.

Czy mając obligacje serii AW (GNT0814) można we wniosku zawrzeć zapis: wierzyciel nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem Upadłego – (art. 240 pkt 8 p.u.n.). Wątpliwość budzi stwierdzenie, że wierzyciel nie jest akcjonariuszem Upadłego.

Jeżeli wierzyciel posiadający obligacje serii AW jest akcjonariuszem Gant Development SA, powinien wskazać liczbę oraz rodzaj posiadanych akcji. W takim wypadku oczywiste jest, że w zgłoszeniu wierzytelności nie zawiera się zapisu: wierzyciel nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem Upadłego – (art. 240 pkt 8 p.u.n.).

Czy jest przekazywana przez sąd informacja do wierzycieli o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszonej wierzytelności?

Wierzyciele nie są indywidualnie informowani o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszenia wierzytelności. Każdy z wierzycieli musi samodzielnie sprawdzić, czy jego wierzytelność została uwzględniona na liście wierzytelności i w jakim zakresie. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany.

Ile czasu i od jakiego terminu mam prawo do zgłoszenia sprzeciwu w wypadku nieuwzględnienia w całości lub części zgłoszonej wierzytelności?

Sprzeciw składa się do sędziego-komisarza w terminie dwóch tygodni licząc od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności.

Jak wygląda powiadomienie o sporządzeniu listy wierzytelności, czy tylko publicznie ta informacja będzie dostępna w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Powiadomienie o sporządzeniu listy wierzytelności następuje w drodze obwieszczenia zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele nie otrzymują osobnego zawiadomienia.

Jak wygląda zawiadomienie wierzycieli, których wierzytelność została uwzględniona o terminie Zgromadzenia Wierzycieli?

Zgromadzenie wierzycieli zwoływane jest przez sędziego-komisarza przez obwieszczenie, w którym wskazuje się termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania. Owo obwieszczenie wywiesza się w budynku sądowym oraz umieszcza w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym. Dodatkowo obwieszczenie może zostać umieszczone w innych dziennikach o zasięgu krajowym.

Niezależnie od powyższego sędzia-komisarz wysyła stosowane zawiadomienie każdemu wierzycielowi, którego wierzytelność została umieszczona na liście wierzytelności. Zawiadomienie to doręczane jest w taki sam sposób, jak pisma sądowe w postępowaniu cywilnym. Do zawiadomienia zostanie załączony odpis propozycji układowej oraz informacje o podziale wierzycieli na kategorie interesu.

Co powinien zrobić wierzyciel, kiedy skończył się termin ważności świadectwa depozytowego, a postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone? Nowe świadectwo dom maklerski może wystawić w momencie, kiedy akcjonariusz przedstawi oryginał starego świadectwa przekazanego wcześniej do sądu.

Zgodnie z przepisami Prawo Upadłościowe i Naprawcze, wierzyciel ma w zgłoszeniu wierzytelności podać dowody stwierdzające istnienie wierzytelności. Żaden z przepisów nie stwierdza, że w wypadku obligacji ma być to koniecznie świadectwo depozytowe, które musi być ważne przez cały okres prowadzenia postępowania upadłościowego. W związku z powyższym, w mojej opinii nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek czynności po upływie terminu ważności świadectw depozytowego.

RZ: Czy wobec zabezpieczenia hipotecznego obligacje AX0613 są wyłączone z negocjacji układowych i podlegają innym prawom, a jeśli tak, to jakim? Czy przy wejściu w układ można stracić to zabezpieczenie hipoteczne?

Z tego co jest mi wiadome, żadna z serii obligacji nie została zabezpieczona hipoteką na mieniu emitenta. Hipoteki zostały natomiast ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność innych spółek. Tak zabezpieczone wierzytelności są objęte układem. Zawarcie i zatwierdzenie układu – samo w sobie – nie oznacza wykreślenia hipotek ciążących na cudzych nieruchomościach. Co więcej, niezależnie od postępowania upadłościowego, wierzyciele mogą dochodzić zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia.

>> Więcej bieżących informacji, dyskusji i ustaleń znajdziesz >> na dedykowanym wątku obligacji Ganta na forum StockWatch.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR