Raport IPO: Analiza oferty publicznej GetBack

Jeszcze tego lata do giełdowego panteonu może dołączyć GetBack, czyli drugi największy na polskim rynku gracz w branży windykacyjnej. W tym tygodniu spółka ruszyła z IPO, z którego chce pozyskać blisko pół miliarda złotych. Dzięki środkom od inwestorów, GetBack chce zdetronizować Kruka na krajowym rynku wierzytelności.

GetBack liczy, że z oferty nowych walorów pozyska nawet 0,5 mld zł. (Fot. materiały prasowe)

Jedna z największych w Polsce firm windykacyjnych szykuje się do debiutu na warszawskim parkiecie. Jeśli inwestorzy dopiszą i IPO dojdzie do skutku, GetBack dołączy do elitarnego grona takich firm jak Kruk, Best, Kredyt Inkaso, Pragma Inkaso czy GPM Vindexus. Oferta GetBack – mimo przedwakacyjnej atmosfery – elektryzuje warszawski rynek. Inwestorzy na przełomie czerwca i lipca będą mogli zapisać się na akcje firmy, która w zaledwie 5 lat przebojem wdarła się do ścisłej czołówki polskiego rynku windykacji. GetBack powstał w 2012 r. i od samego początku kupował długi od podmiotów z grupy Leszka Czarneckiego. W marcu 2014 r. spółka weszła z biznesem na rynek rumuński, a w czerwcu trafiła pod skrzydła Idea Banku, który za 100 proc. akcji zapłacił 270 mln zł. Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo dwa lata później Grupa Idea Bank odsprzedała cały pakiet akcji GetBack za 825 mln zł. Nabywcą okazał się Emest Investments (obecnie DNLD), kontrolowany przez fundusz private equity Abris Capital Partners. Odcięcie GetBack od podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim nie obyło się bez perturbacji. Spółka niedawno informowała, że wypowiedziała umowę zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ i wystawiła rachunek na ok. 102 mln zł. W odpowiedzi Getin Noble Bank komunikatem bieżącym poinformował, że nie uznaje tej wierzytelności. Obecnie spółka zarządza wierzytelnościami 22 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 20 mld zł. GetBack chce być największą firmą zarządzania wierzytelności w Polsce do 2019 roku. W ciągu trzech lat od IPO GetBack zamierza być wiodącym podmiotem regionie CEE.

Dzisiaj jesteśmy numerem dwa na rynku. Chcemy być liderem pod względem aktywów, odzysków gotówkowych i liczby klientów do końca 2019 roku. Chcemy rosnąć, głównie kupując portfele z rynku bankowego i telekomowego – powiedział Konrad Kąkolewski, prezes GetBack.

GetBack dał się poznać także jako emitent obligacji, głównie w drodze ofert prywatnych. Dopiero w tym roku spółka wystartowała z pierwszą publiczną emisją skierowaną do szerokiego grona inwestorów. Ten krok spółce umożliwiła Komisja Nadzoru Finansowego, która w marcu zatwierdziła program emisji papierów dłużnych o wartości nominalnej do 300 mln zł. Do wykorzystania GetBack ma jeszcze 120,7 mln zł. Wszystkie pozyskane środki spółka przeznaczyła na zakup portfeli wierzytelności. Obecnie na Catayst jest notowanych 24 serii papierów dłużnych GetBack. Ich rentowność mieści się w przedziale 5-6 proc. brutto.

Parametry oferty GetBack

W ramach IPO GetBack oferuje 40 mln akcji:

 • do 20 mln akcji sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza – DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie
 • do 20 mln akcji serii E nowej emisji

Cenę maksymalną w zapisach ustalono na 27 zł za walor, co daje wartość całej oferty 1,08 mld zł. Transza adresowana do inwestorów indywidualnych obejmie ok. 10 proc. łącznej liczby oferowanych papierów, przy czym będą to wyłącznie akcje nowej emisji. Zapisy potrwają od 26 czerwca do 3 lipca. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca.

Po zakończeniu IPO, przy założeniu pełnego sukcesu w plasowaniu akcji, DNLD Holdings będzie kontrolował 60 mln akcji GetBack (60 proc. kapitału zakładowego).

Harmonogram oferty GetBack

19 czerwca Publikacja prospektu. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
20 czerwca Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
26 czerwca – 3 lipca Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych
4 lipca Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Podanie do publicznej informacji ceny ostatecznej akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
5-7 lipca Okres przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych
10 lipca Przydział akcji
Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowania akcji dopuszczanych i praw do akcji na GPW Zapisanie akcji oferowanych i praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych oraz zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych złożenie zlecenia sprzedaży akcji nowej emisji na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
Ok. 17 lipca Zakładany pierwszy dzień notowania akcji dopuszczanych, w tym akcji sprzedawanych, i praw do akcji na GPW

Cele emisyjne GetBack

Jeśli spółka uplasuje wszystkie akcje nowej emisji po 27 zł, do jej kasy trafi nieco ponad 0,5 mld zł. Reszta, czyli środki ze sprzedaży akcji istniejących oferowanych przez DNLD, trafi do kieszeni głównego akcjonariusza. Wpływy z emisji akcji zarząd zamierza przeznaczyć przede wszystkim na kupno nowych portfeli wierzytelności na własny rachunek w Polsce i za granicą, przy czym w przypadku braku atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych zarząd nie wyklucza odkupywania przez własne FIZ-y portfeli wierzytelności od zewnętrznych FIZ, których portfelami zarządza. Alternatywą są akwizycje podmiotów z branży.

Analiza sytuacji fundamentalnej GetBack

Krótka historia spółki i zmiany właścicielskie mają odzwierciedlenie w strukturze grupy oraz jej wynikach. Organizacja jaką jest GetBack jest dość mocno złożona i dynamicznie zmienia się w czasie, co komplikuje analizę i rachunkowość. Pod tym względem spółce bliżej jej do BEST-a, czy Kredyt Inkaso niż Kruka. Jeśli chodzi o portfel wierzytelności pod zarządzaniem, to znajduje się w połowie drogi między polskim liderem branży a BEST-em, ale to właśnie z Krukiem rywalizuje o miano największego inwestora. GetBack rozwija się w ekspresowym tempie. W ciągu nieco ponad trzech lat suma bilansowa grupy wzrosła z poziomu 126 mln zł (na koniec 2013 r.) do 1,82 mld zł (na koniec I kwartału 2017 r.).

– Żeby jednak zrozumieć, co się dzieje w bilansie, trzeba mieć świadomość modelu biznesowego. GetBack zarządza wierzytelnościami FIZ-ów, ale w części z nich posiada 100 proc. certyfikatów i te są konsolidowane metodą pełną, w części ma znaczący udział (przeważnie 20 proc. certyfikatów) i te pokazuje jako jednostki współkontrolowane i konsoliduje metodą praw własności. Ale Getback posiada także certyfikaty o mniejszościowym udziale, a FIZ-y je emitujące nie podlegają konsolidacji – dla tych podmiotów świadczy usługi zarządzania/serwisowania i z nich osiąga przychody, a same posiadane certyfikaty są prezentowane w wartości godziwej. – mówi Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

GetBack ma także złożony profil przychodów. W zakresie portfeli własnych (FIZ ze 100 proc. udziałem), podobnie jak w przypadku Kruka, spłata (odzysk) wierzyciela dzielona jest na dwie części – przychody oraz amortyzację odzwierciedlającą koszt zakupu. Nie są to jednak wartości porównywalne, bo Kruk dyskontuje przyszłe wpływy brutto, natomiast GetBack wpływy brutto. To oznacza, że zwiększone nakłady na windykację w Kruku ujawniają się jeszcze przed zwiększeniem spłat i są wykazywane qusi cashowo. Podobny model do GetBacku stosuje na przykład Kredyt Inkaso. W I kwartale 2017 r. GetBack uzyskał 57,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 147,2 mln zł wobec 69 mln zł. W całym 2016 r. skonsolidowane przychody GetBack wyniosły 422,7 mln zł.

Roczne stopy zwrotu z akcji giełdowych konkurentów.

Na co warto zwrócić uwagę?

Szanse:

 • IPO obejmuje emisję nowych akcji, a pozyskane środki mają trafić na dalszy rozwój biznesu
 • GetBack rośnie w ekspresowym tempie. W ciągu nieco ponad trzech lat suma bilansowa grupy wzrosła z poziomu 126 mln zł (na koniec 2013 r.) do 1,82 mld zł (na koniec I kwartału 2017 r.)
 • GetBack jest dużym graczem w branży
 • Spółka zobowiązała się do niezbywania akcji (lock-up) przez 180 dni od daty debiutu na GPW, zaś akcjonariusz sprzedający – przez 360 dni
 • Getback względem Kruka szybciej odzyskuje kwotę zapłaconą za pakiet oraz jest efektywniejszy pod względem kosztowym
 • Doskonała koniunktura na rynku przeterminowanych długów (duża podaż portfeli wierzytelności)

Ryzyka:

 • Największym ryzykiem jest, czy GetBack po odcięciu od spółek powiązanych z Leszkiem Czarneckim będzie w stanie utrzymać dotychczasowe wysokie tempo rozwoju
 • Główny akcjonariusz dość szybko, jak na standardy operacji przeprowadzanych przez fundusze private equity, wychodzi (częściowo) z inwestycji
 • Ryzyko procesów sądowych z podmiotami z grupy Leszka Czarneckiego
 • Krótka historia spółki
 • Ryzyko błędnej wyceny portfela ze względu na krótką historię działalności emitenta (odzyski mogą być niższe od zakładanych przez spółkę)
 • Skomplikowana struktura grupy – dla przeciętnego inwestora analiza sprawozdań finansowych będzie trudna
 • Na koniec I kwartału 2017 r. spółka była stosunkowo mocno zadłużona
 • Rosnąca konkurencja w branży

Polityka dywidendowa GetBack

Dotychczas spółka nie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami, co nie powinno dziwić z racji krótkiej historii i zawrotnego tempa zwiększania skali biznesu. Zarząd nie przewiduje też rekomendowania wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 r. Perspektywy na dywidendę w kolejnych latach również są raczej mgliste.

– Zarząd, przedstawiając ewentualną rekomendację, weźmie pod uwagę w szczególności perspektywy grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową oraz plany rozwoju, a także mające zastosowanie regulacje prawne. Zarząd nie gwarantuje ani nie zapewnia w żaden sposób wielkości zysku osiągniętego przez spółkę i jego części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, jak również, że w przyszłości będzie rekomendować akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy. – czytamy w prospekcie emisyjnym.

Brak konkretów w kwestii polityki dywidendy wcale nie musi być minusem, bo tak naprawdę priorytetem jest rozwój. Windykatorzy reinwestujący zyski w nowe portfele mogą przynieść akcjonariuszom znacznie większe profity, niż ci, którzy zdecydują się na regularne wypłaty w gotówce. Wśród giełdowych konkurentów dywidendą od kilku lat dzieli się Kruk i Vindexus. Z kolei na reinwestowanie całego zysku postawili Best i Kredyt Inkaso. Pod tym względem prawdziwym ewenementem jest Kruk. Branżowy gigant tylko w ubiegłym roku zainwestował 1,3 mld zł w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,4 mld zł. Mimo olbrzymiej skali nakładów inwestycyjnych, spółka wypłaci w tym roku akcjonariuszom 37 mln zł (2 zł dywidendy na akcję).

Wycena/Wskaźniki GetBack

Spółka jest tym więcej warta, im bardziej uda jej się emisja, dzięki której będzie mogła kontynuować dynamiczny wzrost. Ze średnich sektorowych mamy w wycenie lekką premię, natomiast w porównaniu do lidera (Kruka) dyskonto. Z wycen majątkowych wynika, że spółka jest przewartościowana, ale przy tak wysokiej rentowności kapitałów własnych i aktywów nie ma to żadnego znaczenia, bo liczą się wtedy metody dochodowe. Nawet zakładając stagnację w wynikach spółki i eliminując zdarzenia jednorazowe oferta nie wydaje się przewartościowana, choć raczej nie ma zwyczajowej premii za upublicznienie w kontekście ryzyka współpracy z funduszami powiązanymi z Leszkiem Czarneckim. – uważa Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl>> CZYTAJ WIĘCEJ

Symulację przeprowadzono dla danych bilansowych na koniec marca 2017 r., wyników finansowych za okres 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2017 r. oraz ceny maksymalnej 27 zł za akcję.

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej GetBack przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom GetBack
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny GetBack
>> Strona internetowa GetBack

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR