Braster zalega ze spłatą obligacji za ok. 10 mln zł

Omawiane walory:

Braster w restrukturyzacji z uwagi na brak środków finansowych nie dokonał wypłaty odsetek ani wykupu 103 502 obligacji serii A, których termin wykupu przypadał na 29 listopada 2020 roku. Zobowiązania spółki z tytułu niewykupionych obligacji wraz z odsetkami wynoszą 9,94 mln zł.

braster, obligacje, zaleglosci

Braster zalega ze spłatą obligacji za ok. 10 mln zł

– Obligacje na okaziciela serii A w liczbie 105 000 obligacji o łącznej pierwotnej wartości nominalnej 10,5 mln zł zostały wyemitowane na podstawie uchwał zarządu emitenta z dnia 14 i 16 listopada 2016 roku w sprawie emisji oraz przydziału obligacji […]. Uwzględniając dokonane okresowe amortyzacje wartości nominalnej obligacji oraz uzgodnioną konwersję części (1 498 szt.) obligacji na akcje serii O po cenie emisyjnej 0,8 gr za akcję, na dzień publikacji niniejszego raportu do wykupu pozostaje 103 502 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 9,31 mln zł – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka przypomina, iż nie reguluje zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii A w zakresie wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji, począwszy od zobowiązań przypadających na dzień 1 marca 2020 r. W stosunku do spółki toczy się przyspieszone postępowanie układowe otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Układem z mocy prawa objęte są wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A w zakresie niezabezpieczonym na mieniu dłużnika lub zabezpieczonym w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, tj. wierzytelności w wysokości 2,37 mln zł.

– Ponadto, o ile wierzyciele wyrażą zgodę, układem mogą zostać objęte również pozostałe wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A w wysokości 7,57 mln zł, tj. wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. W dniu 19 października 2020 roku spółka w ramach przyspieszonego postępowania układowego złożyła propozycje układowe uwzględniające m.in. ww. wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A (Grupa II) – podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o BRASTER)

 • Braster złożył propozycje układowe, m.in. konwersję wierzytelności na akcje

  BRASTER złożył do sądu propozycje układowe, które przewidują podział wierzycieli na sześć grup i konwersję wierzytelności czterech z nich na łącznie do 10 477 030 nowych akcji serii P po cenie emisyjnej 0,80 zł za akcję.

 • KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami 7 spółek

  Komisja Nadzoru Finansowego zażądała zawieszenia handlu akcjami 7 spółek, które nie wywiązały się należycie z obowiązków informacyjnych. Dwie unikną kary zawieszenia, bo już nadrobiły zaległości.

 • Piątek należy do maluchów, w grze Biomed, CI Games, T-Bull

  Mniejsze spółki z Biomed-Lublin na czele, absorbują prawie całą uwagę inwestorów i sprawiają, że piątkowa sesja na warszawskim parkiecie jest interesująca. Wśród giełdowych tuzów najbardziej gorącą spółką jest odreagowujące spadki LPP.

 • Kurs akcji Brastera zanurkował po złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

  BRASTER złożył wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania oraz o ogłoszenie upadłości. Kurs akcji spółki zanurkował o blisko 20 proc.

 • Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji BRASTER ocenia, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę całości lub części zobowiązań przypadających na 1 marca 2020 r., a wynikających z obligacji serii A, tj. iż spółka nie będzie w stanie dokonać wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji w łącznej kwocie 1.017.188 zł, podała spółka. W konsekwencji zarząd planuje opublikowanie ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy, którego porządek obrad obejmować będzie m.in. poinformowanie obligatariuszy o bieżącej sytuacji spółki, realizowanych przez spółkę procesach oraz podjęcie stosownych uchwał w zakresie zmiany warunków emisji obligacji serii A.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR