KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

Omawiane walory: , ,

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na PZU kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,55 mln zł, na Altus TFI dwie kary w wysokości 570 tys. zł każda, a także karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Dom Maklerski BOŚ. Jednocześnie Komisja uchyliła w całości decyzję z marca ub.r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł.

KNF, kara, PZU, Altus TFI, DM Bos

KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

– Komisja jednogłośnie uchyliła zaskarżoną decyzję z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych m.in.:
I. Karę pieniężną w wysokości 570 tys. zł w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.
II. Karę pieniężną w wysokości 570 tys. zł w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. – czytamy w komunikacie.

Wskazane kary nałożone zostały w związku z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Altus TFI we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji. W związku z nowymi okolicznościami mającymi wpływ na wymiar kary, tj. pogorszeniem się sytuacji finansowej Altus TFI, Komisja uchyliła decyzję KNF z dnia 25 czerwca 2019 r. i nałożyła karę w niższej wysokości.

– Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska karę pieniężną za naruszenie między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł nałożona została za naruszenie przez dom maklerski art. 79 ust. 6a ustawy o obrocie poprzez niedostateczną realizację obowiązku nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez agenta firmy inwestycyjnej tj. Bank Ochrony Środowiska S.A., w związku z realizacją zawartej między domem maklerskim a agentem umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej – czytamy także.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.

Komisja ustaliła, że nadzór nad czynnościami powierzonymi agentowi na podstawie umowy był sprawowany w sposób niedostateczny. Został on w zdecydowanej mierze sprowadzony do bieżącej współpracy w toku wykonywania czynności operacyjnych między pracownikami jednego z wydziałów domu maklerskiego a pracownikami banku. W trakcie wykonywania tych czynności dom maklerski dokonywał przede wszystkim weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji przekazywanej przez agenta. Poza wskazaną współpracą dom maklerski w niewielkim stopniu korzystał z możliwości sprawowania nadzoru w zakresie faktycznej organizacji i przebiegu procesu przyjmowania przez agenta zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy. W okresie objętym postępowaniem dom maklerski nie przeprowadził żadnej kontroli działań agenta w miejscu ich realizacji, tj. w oddziale banku, gdzie wykonywano czynności powierzone, w okresie od maja 2015 r. do maja 2016 r.

Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary w niniejszej sprawie wynosi 11.753.300 zł.

Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą w całości decyzję KNF z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego oraz nakładającą kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,549 mln zł.

– PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód oraz dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego – poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 83 roszczeń zgłoszonych przez 47 poszkodowanych. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia na korzyść PZU zmiany w długości okresu naruszenia. Powyższe jednakże nie zmienia oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka sankcyjnego – podsumowano.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ALTUSTFI, bos, PZU, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR