KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

Omawiane walory: , ,

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na PZU kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,55 mln zł, na Altus TFI dwie kary w wysokości 570 tys. zł każda, a także karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Dom Maklerski BOŚ. Jednocześnie Komisja uchyliła w całości decyzję z marca ub.r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł.

KNF, kara, PZU, Altus TFI, DM Bos

KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

– Komisja jednogłośnie uchyliła zaskarżoną decyzję z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych m.in.:
I. Karę pieniężną w wysokości 570 tys. zł w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.
II. Karę pieniężną w wysokości 570 tys. zł w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. – czytamy w komunikacie.

Wskazane kary nałożone zostały w związku z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Altus TFI we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji. W związku z nowymi okolicznościami mającymi wpływ na wymiar kary, tj. pogorszeniem się sytuacji finansowej Altus TFI, Komisja uchyliła decyzję KNF z dnia 25 czerwca 2019 r. i nałożyła karę w niższej wysokości.

– Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska karę pieniężną za naruszenie między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł nałożona została za naruszenie przez dom maklerski art. 79 ust. 6a ustawy o obrocie poprzez niedostateczną realizację obowiązku nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez agenta firmy inwestycyjnej tj. Bank Ochrony Środowiska S.A., w związku z realizacją zawartej między domem maklerskim a agentem umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej – czytamy także.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.

Komisja ustaliła, że nadzór nad czynnościami powierzonymi agentowi na podstawie umowy był sprawowany w sposób niedostateczny. Został on w zdecydowanej mierze sprowadzony do bieżącej współpracy w toku wykonywania czynności operacyjnych między pracownikami jednego z wydziałów domu maklerskiego a pracownikami banku. W trakcie wykonywania tych czynności dom maklerski dokonywał przede wszystkim weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji przekazywanej przez agenta. Poza wskazaną współpracą dom maklerski w niewielkim stopniu korzystał z możliwości sprawowania nadzoru w zakresie faktycznej organizacji i przebiegu procesu przyjmowania przez agenta zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy. W okresie objętym postępowaniem dom maklerski nie przeprowadził żadnej kontroli działań agenta w miejscu ich realizacji, tj. w oddziale banku, gdzie wykonywano czynności powierzone, w okresie od maja 2015 r. do maja 2016 r.

Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary w niniejszej sprawie wynosi 11.753.300 zł.

Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą w całości decyzję KNF z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego oraz nakładającą kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,549 mln zł.

– PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód oraz dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego – poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 83 roszczeń zgłoszonych przez 47 poszkodowanych. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia na korzyść PZU zmiany w długości okresu naruszenia. Powyższe jednakże nie zmienia oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka sankcyjnego – podsumowano.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ALTUSTFI, bos, PZU, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Czarne konie sezonu wyników za II kwartał Historycznie to będzie jeden z najciekawszych sezonów raportowych od lat. Tylko nieliczne spółki z GPW pokażą pozytywne niespodzianki w sprawozdaniach. StockWatch.pl sprawdził, kto zdaniem ekspertów może okazać się czarnym koniem sezonu wyników za II kwartał.
 • Kontrofensywa podaży na WIG20, w grze Mercator, XTB i Altus TFI Warszawskie byki zderzyły się z falą wyprzedaży na europejskich parkietach. Jeszcze rano próbowały walczyć o wzrostową sesję, ale ostatecznie musiały odpuścić. Oby tylko nie za bardzo, bo sytuacja na wykresie WIG20 mocno się skomplikuje.
 • Sąd na wniosek GetBack zajął majątek Altusa

  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało zawiadomienie o zajęciach praw majątkowych z wniosku GetBack, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 10 marca 2020 roku. Kurs akcji Altus TFI spada w środę rano o ponad 27 proc., a za jedną akcje płacono 0,90 zł.

 • Emil Ślązak został delegowany na stanowisko p.o. prezesa BOŚ Banku

  Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska delegowała Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu BOŚ Banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku, jednak nie dłużej niż do 16 września 2020 roku.

 • Korekta na GPW, w grze CCC, Delko i Mercator

  Giełdowe byki nieco odpuściły, przez co światowe giełdy nieco się cofnęły, a w ślad za nimi GPW. Ogólne nastroje wciąż jednak pozostają dobre, więc jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to korekta wzrostów raczej nie będzie głęboka.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR