Obligatariuszu, zadbaj aby prawidłowo zgłosić wierzytelności Ganta

Omawiane walory:

Posiadacze niespłaconych obligacji Gant Development mają czas do 13 marca na zgłoszenie wierzytelności do sądu. Specjalnie dla StockWatch.pl ekspert z zakresu dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym wyjaśnia, jak krok po kroku przebrnąć przez formalności. 

Do prawidłowego zgłoszenia wierzytelności obligatariusze potrzebują dwóch dokumentów. (Fot. stockwatch.pl)

Posiadacze obligacji Ganta mają jeszcze siedem tygodni na wykonanie kluczowego ruchu. Do 13 marca wierzyciele, w tym obligatariusze, powinni dokonać zgłoszenia wierzytelności. Zegar odliczający czas na dopięcie formalności uruchomiła ubiegłotygodniowa publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie pojawiło się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości spółki Gant Development. Sprawa dotyczy wszystkich obligatariuszy, ponieważ żadna z serii obligacji Ganta nie została zabezpieczona na należących do spółki nieruchomościach. StockWatch.pl razem z Michałem Hajdukiem, ekspertem z zakresu dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, przygotował zestawienie najistotniejszych informacji na temat zgłaszania wierzytelności.

Po pierwsze, zgłoszenia wierzytelności możemy dokonać sami lub skorzystać z pomocy fachowców (adwokatów lub radców prawnych). W wypadku Ganta spora część wierzycieli to drobni obligatariusze, którzy w swoich portfelach mają zaledwie kilka sztuk papierów dłużnych. Stosunkowo niewielka kwota niejednokrotnie przekreśla ekonomiczny sens korzystania z odpłatnej pomocy prawnej. Mimo to, działając na własną rękę również możemy skutecznie uczestniczyć w procedurze.

Aktualnie najważniejszym krokiem dla zachowania praw jest złożenie kompletu dokumentów: świadectwa depozytowego oraz pisma zawierającego zgłoszenie wierzytelności. Aby uzyskać świadectwo depozytowe należy zgłosić się do naszego domu maklerskiego (osobiście w placówce lub telefonicznie). Wystawienie dokumentu jest odpłatne – stawka według cennika DM (ok. kilkudziesięciu złotych). Czas oczekiwania również zależy od konkretnego DM, najczęściej jest to kwestia od kilku do kilkunastu dni. Pismo zawierające zgłoszenie wierzytelności należy przygotować indywidualnie. Można też skorzystać z wzoru opracowanego przez Kancelarię Adwokacką Michała Hajduka. Uwaga: plik udostępniony poniżej do pobrania jest jedynie wzorem i należy go wypełnić podając dane właściwe dla danej serii obligacji oraz wierzyciela.

>> Wzór zgłoszenia wierzytelności – kliknij i pobierz: >> Przykładowy dokument jest do pobrania tutaj.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał oraz odpis), jeden komplet trafia do akt sądowych, a drugi do nadzorcy sądowego. Uwzględnienie naszej wierzytelności na liście sporządzonej przez nadzorcę sądowego daje prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli oraz nadzieję na odzyskanie zainwestowanego kapitału.

– Do pisma zwierającego zgłoszenie wierzytelności należy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających zgłoszenia, tj. potwierdzających istnienie przysługującej nam wierzytelności. Ponadto do pisma zawierającego zgłoszenie wierzytelności należy dołączyć jego odpis wraz ze wszystkimi załącznikami. Odpis może mieć formę zwykłej kserokopii. Na kserokopii samego pisma zawierającego zgłoszenie należy się jednak podpisać. Warto też zrobić jedną kserokopię więcej i zatrzymać ją dla siebie. – mówi Michał Hajduk właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się m.in. dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, autor bloga www.wupadłości.pl.

>> 13 stycznia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawiło się ważne ogłoszenie dla wierzycieli upadłej spółki. >> Obligatariusze Ganta mogą już zgłaszać wierzytelności.

Zgodnie z komunikatem, komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach na adres sędziego komisarza Pawła Bilińskiego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 1/14.

– Pismo zawierające zgłoszenie wierzytelności należy złożyć w sądzie. Możemy to zrobić na dwa sposoby: osobiście lub drogą pocztową. Jeśli decydujemy się na osobistą wizytę w sądzie, to komplet dokumentów należy złożyć na biurze podawczym sądu. Trzeba mieć wtedy ze sobą trzeci egzemplarz zgłoszenia wierzytelności (odpis), na którym zostanie przybita prezentata (stempel) potwierdzająca datę złożenia zgłoszenia wierzytelności. Wysyłając zgłoszenie wierzytelności pocztą należy pamiętać, aby dokumenty nadać przesyłką za potwierdzeniem nadania. – dodaje adwokat Michał Hajduk.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.wupadłości.pl

W zgłoszeniu należy wskazać kwotę wierzytelności. W tym wypadku podajemy sumę całkowitą, a następnie wyszczególniamy konkretne pozycje składające się na wierzytelność (kwota z tytułu niewykupionych obligacji, wysokość niewypłaconych odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie). Odsetki kapitałowe to inaczej kupon od obligacji, czyli wynagrodzenie za pożyczenie kapitału. Ich wysokość ustala emitent w warunkach emisji.

Natomiast odsetki za opóźnienie trzeba obliczyć samodzielnie. Należy pamiętać, że przysługują one wierzycielowi, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia pieniężnego np. nie wypłacił kuponu lub nie wykupił obligacji. Ich wysokość ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, ale potocznie są one nazywane odsetkami ustawowymi. Aktualnie ich wysokość to 13 proc. Odsetki naliczamy według wzoru: kwota zaległości × liczba dni zwłoki × wysokość stopy odsetek/365. Terminem końcowym jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, czyli w tym wypadku 1 stycznia 2014 r. Przy obliczaniu należności z tytułu odsetek za opóźnienie można skorzystać z kalkulatorów odsetkowych, np. na stronach internetowych sądów. >> Zobacz jak inni obligatariusze liczą należne odsetki.

W zgłoszeniu należy także wskazać, czy obligacje posiadają zabezpieczenie. Andrzej Szczerbiński z kancelarii występującej w roli nadzorcy sądowego podkreśla, że nie wszystkie serie obligacji posiadały jakiekolwiek zabezpieczenie. Część emisji zabezpieczono na certyfikatach Gant FIZ, których wartość niestety jest bardzo wątpliwa. W dokumencie w odpowiednim miejscu podajemy liczbę i rodzaj certyfikatów dla konkretnych papierów dłużnych.

– Istotnym składnikiem majątku Gant Development SA są posiadane certyfikaty w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym GANT. W wypadku Gant Development SA mamy dwa rodzaje obligacji: obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone. W pierwszym wypadku część obligacji jest zabezpieczona na certyfikatach, a część na innych składnikach majątku, ale nienależących do majątku spółki Gant Development SA. Wierzyciel składający zgłoszenie wierzytelności powinien wskazać sposób zabezpieczenia. Rolą nadzorcy sądowego jest ocena, czy wierzytelność ma pokrycie w zabezpieczeniu. Stopień pokrycia będzie warunkował siłę głosu danego wierzyciela podczas zgromadzenia wierzycieli. – powiedział Andrzej Szczerbiński, z wrocławskiej Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j.

>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji Gant Development. >> Wszystkie kluczowe informacje znajdziesz w dedykowanym serwisie przygotowanym przez StockWatch.pl.

Warto podkreślić, że obligatariusze składając dokumenty nie muszą uiszczać żadnych opłat skarbowych.

– Pismo ze zgłoszeniem wierzytelności nie podlega żadnej opłacie. Ewentualne koszty mogą pojawić się dopiero w późniejszym etapie, np. gdy z uwagi na nieuwzględnienie w całości lub w części zgłoszonej wierzytelności zaistnieje potrzeba wniesienia sprzeciwu do listy wierzytelności. Opłata sądowa od sprzeciwu wynosi już 200 zł. – zaznacza Michał Hajduk, adwokat.

Po złożeniu dokumentów oczekujemy na sporządzenie listy wierzytelności. Czynność ta jest dokonywana przez nadzorcę sadowego. Następny krok to zwołanie zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad propozycjami spółki.

Po złożeniu dokumentów oczekujemy na sporządzenie listy wierzytelności. Następnym krokiem będzie ustalenie terminu i wezwanie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wraz z aktualną propozycją układową spółki. Na zgromadzeniu odbędzie się głosowanie nad przyjęciem układu. Wierzyciele głosują wierzytelnościami, a dokładniej udziałem ich wierzytelności w kwocie zabezpieczenia. – mówi Michał Hajduk.

Warto dodać, że w tym czasie Gant powinien przeprowadzać m.in. proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej oraz wykazać posiadanie realnej kontroli nad spółkami zależnymi. Sąd przy okazji ogłaszania wyroku dał spółce trzymiesięczny okres próbny – deweloper musi udowodnić, że jest w stanie wykonać ewentualny układ.

– Sporządzanie listy może potrwać nawet kilka miesięcy. O tym, że lista wierzytelności została już sporządzona dowiemy się z ogłoszenia, które zostanie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli w międzyczasie nie zostanie zmieniony tryb postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjny, zostanie zwołane zgromadzenie wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli powinno odbyć się w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia listy wierzytelności. Każdy z wierzycieli, którego wierzytelność została uwzględniona na liście, zostanie zawiadomiony o jego terminie. Wraz z zawiadomieniem otrzyma on aktualną propozycję układową oraz stosowane pouczenie. – dodaje Michał Hajduk.

>> Historię Ganta śledzimy na bieżąco. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat spółki znajdziesz tutaj.

Głosowanie nad propozycjami układowymi będzie kluczowe dla dalszych losów spółki. Jeżeli wierzyciele nie przyjmą warunków Ganta, sąd niezwłocznie zmieni sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjny i ustanowi syndyka. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, wówczas na specjalnej rozprawie sąd zatwierdzi układ.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o gant)

 • Inwestorzy wstrzymują oddech przed FOMC, w grze Energa i Lotos

  Obserwowana w ostatnich dniach duża zmienność cen na światowych rynkach finansowych to przejaw nerwowości przed wynikiem środowego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku. Kluczową kwestią jest termin pierwszej po dłuższej przerwie podwyżki stóp procentowych w USA. 

 • Giełda zawiesiła notowania akcji sześciu spółek z głównego parkietu

  Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zarząd Giełdy za brak raportów rocznych zawiesił obrót akcjami sześciu emitentów. Ukarane spółki od dłuższego czasu znane były z problemów finansowych oraz "groszowego" kursu akcji.

 • Euforia na kursie akcji Ganta, Ipopema pomoże w restrukturyzacji

  Ipopema TFI wyciągnęła pomocną dłoń do giełdowego dewelopera. Fundusz nieodpłatnie przejmie pod zarządzanie GANT FIZ i pomoże w restrukturyzacji. W piątek akcje GANTa rosną w dwucyfrowym tempie. 

 • Rada wierzycieli Ganta ma twardy orzech do zgryzienia

  Ostatnie spotkanie największych wierzycieli GANTa z Michałem Kamińskim i Ireneuszem Radaczyńskim nie dało odpowiedzi na pytania o reprezentację spółki oraz charakteru lipcowej umowy z inwestorem. Rada postanowiła dać sobie czas i wyznaczyła kolejny termin posiedzenia na koniec miesiąca.

 • 4 września wierzyciele Ganta rozstrzygną losy umowy z inwestorem

  Na kolejne posiedzenie rady zaproszenie ma otrzymać obecny prezes GANTa Marcin Kamiński oraz były wiceprezes Ireneusz Radaczyński. Wierzyciele liczą, że wyjaśnienia obu stron pozwolą ustalić faktyczny charakter umowy z inwestorem gotowym wesprzeć proces restrukturyzacji. Podczas wtorkowego posiedzenia dyskutowano też nad opcją zmiany administratora hipoteki obligacji serii F i zastawu serii AW.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR