Getin Noble Bank nie ma szans na dodatnie wyniki finansowe w tym roku

Omawiane walory:

Negatywne efekty finansowe nieplanowanych zdarzeń niezależnych od Getin Noble Banku, jakie miały miejsce w 2018 r. skutkują brakiem możliwości uzyskania przez bank dodatnich wyników finansowych w 2019 roku.

getin, noble, bank, wyniki, czarnecki

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019 r

– W ocenie banku, ze względu na negatywny efekt finansowy nieplanowanych zdarzeń niezależnych od banku, jakie miały miejsce w 2018 r. skutkujących również brakiem możliwości uzyskania przez bank dodatnich wyników finansowych w 2019 roku, kolejne działania zmierzające do wypełniania nadzorczych norm kapitałowych wymagają wydłużenia horyzontu Planu Ochrony Kapitału. Ponadto kluczowym elementem realizowanego procesu poprawy adekwatności kapitałowej banku zmierzającym do realizacji celów wyznaczonych w POK, który umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału jest trwałe odzyskanie rentowności – czytamy w raporcie półrocznym.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Przewidziane w Planie Ochrony Kapitału do realizacji w roku 2019 działania (emisje instrumentów zaliczanych do kapitału Tier1 oraz Tier2) nie zostały zrealizowane na dzień sporządzania sprawozdania i wymagają rewizji w szczególności w zakresie wydłużenia horyzontu Planu dla osiągnięcia minimalnych poziomów połączonego bufora.

Ponieważ zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego proces restrukturyzacji banku realizowany w oparciu o dotychczasowy APPN nie gwarantuje przeprowadzenia procesu sanacji banku w zakładanych pierwotnie terminach, Komisja Nadzoru Finansowego w kwietniu 2019 roku zobowiązała Getin Noble Bank do opracowania i przekazania do akceptacji Komisji Planu Naprawy, a także aktualizacji POK. Do czasu przygotowania i wdrożenia Planu Naprawy Bank zobowiązany jest do realizacji działań naprawczych realizowanych w ramach Zaktualizowanego Programu Postępowania Naprawczego.

– Na datę zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego bank jest w trakcie opracowywania Planu Naprawy, w którym przedstawiony zostanie zestaw działań, które zapewnić mają osiągnięcie w horyzoncie czasu uzgodnionym z KNF poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku. Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie oczekiwanych celów kapitałowych może ulec wydłużeniu w porównaniu do terminów przyjętych w aktualnie obowiązującym APPN oraz POK – czytamy dalej w raporcie.

Jak podaje spółka, aktualny poziom współczynników adekwatności kapitałowej banku znajduje się powyżej progów wskazanych w art. 92 CRR, ale poniżej wymogu połączonego bufora, tzn. uwzględniającego dodatkowy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka systemowego oraz bufora ostrożnościowego. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wynikające z regulacji nadzorczych wskaźniki kapitałowe wynosiły dla grupy:

  • wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier 1 (CET 1): 12,47 proc.
  • łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 14,79 proc.

W I poł. 2019 r. bank miał 246,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 156,6 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Getinoble, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR