Cyfrowy Polsat chce wypłacać min. 0,93 zł na akcję dywidendy rocznie do 2021 r.

Omawiane walory:

Cyfrowy Polsat dokonał rewizji polityki dywidendowej i zamierza w okresie 2019-2021 zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech równych kwotach, czyli po co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w każdym roku w tym okresie.

(Fot. Cyfrowy Polsat)

– Zarząd spółki Cyfrowy Polsat dokonał przeglądu planów grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat oraz oszacował możliwości alokacji oczekiwanych zasobów gotówkowych grupy celem wypłaty stabilnego przewidywalnego strumienia dywidendy dla swoich akcjonariuszy w okresie średnioterminowym. Na bazie przeprowadzonej analizy zarząd zamierza w okresie 2019-2021 zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech równych kwotach, tj.:

1. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2019;

2. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2020;

3. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2021 – czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki zaznaczył, iż wypłata rzędu 0,93 zł na akcję generuje stopę zwrotu rzędu około 4 proc. rocznie w odniesieniu do średniej kapitalizacji spółki z grudnia 2018 roku, co w opinii zarządu spółki spełnia zasady ogólne przedstawionej wyżej polityki dywidendowej oraz oczekiwania akcjonariusza większościowego Cyfrowego Polsatu Zygmunta Solorza.

– Jednocześnie w opinii zarządu spółki opisany powyżej harmonogram i kwoty wypłat dywidendy nie zaburzą koncepcji dalszego rozwoju grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania – podano.

Nadrzędnym celem strategii grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat jest trwały wzrost wartości Cyfrowego Polsatu dla jej akcjonariuszy. Grupa zamierza ten cel osiągnąć poprzez realizację głównych elementów swojej strategii operacyjnej, ukierunkowanej na:

  1. wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów;
  2. wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych kanałów oraz poprawę profilu widza;
  3. efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej;
  4. efektywne zarządzanie finansami grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.

Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi spółki Cyfrowy Polsat jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny. Jednocześnie mając na względzie strategię zmniejszania poziomu zadłużenia grupy, zarząd wyznaczył pożądany poziom skonsolidowanego zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, który powinien zostać obniżony poniżej pułapu 1,75x.

Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej, zakładającej coroczne przedkładanie walnemu zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją zarządu, z zastrzeżeniem poniższych ogólnych zasad:

  1. kwota wypłacanej rokrocznie dywidendy powinna gwarantować atrakcyjny zwrot z zainwestowanego kapitału akcjonariuszom spółki;
  2. poziom uzyskiwanego zwrotu powinien być kształtowany w odniesieniu do powszechnie dostępnych na polskim rynku form bezpiecznego lokowania środków finansowych, w szczególności w odniesieniu do poziomu oprocentowania lokat bankowych, uwzględniając jednocześnie premię z tytułu ryzyka związanego z płynnym kształtowaniem się ceny akcji Cyfrowego Polsatu na GPW;
  3. przedkładana corocznie propozycja podziału zysku netto Grupy za poprzedni rok obrotowy powinna jednocześnie pozwalać na kontynuację stopniowego obniżania zadłużenia netto Grupy Cyfrowy Polsat, celem osiągnięcia pożądanego poziomu skonsolidowanego zadłużenia na poziomie poniżej 1,75x wskaźnika dług netto/EBITDA.

Zarząd spółki zaznaczył, iż każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku za rok poprzedni będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez zarząd spółki. W szczególności zarząd przewiduje modyfikację niniejszej polityki dywidendy po przeprowadzeniu oczekiwanego na rok 2022 refinansowania zadłużenia Grupy Polsat.

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na GPW od maja 2008 roku. Grupa oferuje m.in. usługi płatnej TV w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego internetu.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT CYFRPLSAT, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR