KNF nałożyła kary finansowe na Origin TFI i Saturn TFI

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 50 tys. zł na Origin TFI i 250 tys. zł na Saturn TFI.

– Komisja jednogłośnie nałożyła na Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Origin TFI) karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł za naruszenie:
1) art. 65 ust. 3a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa o funduszach inwestycyjnych), w związku z pozostawaniem jedynym uczestnikiem 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (3D FIZAN) oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (OPES FIZAN) dłużej niż przez okres 6 miesięcy;
2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z brakiem podjęcia czynności w zakresie likwidacji 3D FIZAN oraz OPES FIZAN, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Origin TFI pozostawało jedynym uczestnikiem tych funduszy.
Komisja wskazuje, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych może nabywać certyfikaty inwestycyjne w drodze zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednak w takim przypadku towarzystwo nie może pozostawać jedynym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W toku postępowania ustalono, że Origin TFI pozostawało jedynym uczestnikiem dwóch funduszy inwestycyjnych przez okres przekraczający 6 miesięcy i pomimo wystąpienia ustawowej przesłanki rozwiązania tych funduszy inwestycyjnych, do ich likwidacji doszło ze znacznym opóźnieniem. Stwierdzone naruszenia dotyczyły regulacji o charakterze istotnym z punktu widzenia zasad działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz likwidacji funduszy inwestycyjnych, kształtujących standardy zachowań towarzystw funduszy inwestycyjnych.

– Naruszono regulację, określającą reguły działalności inwestycyjnej, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z zarządzaniem finansami towarzystwa oraz zapewnienie bezpiecznego i stabilnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi – czytamy dalej.

Maksymalny wymiar kary w przedmiotowej sprawie wynosi 5.000.000 zł.

– Komisja jednogłośnie nałożyła na Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Saturn TFI):
1) karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł, wobec wprowadzenia do statutu Macromoney Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Macromoney FIZAN) postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa o funduszach inwestycyjnych). Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary za przedmiotowe naruszenie wynosi 500.000 zł.
2) karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary za przedmiotowe naruszenie wynosi 5.000.000 zł – czytamy w materiale.

W konsekwencji wprowadzenia do statutu Macromoney FIZAN postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. możliwości dokonywania uczestnikom wypłat w postaci praw majątkowych, w procesie likwidacji funduszu doszło do niezgodnego z prawem przeniesienia na uczestników Macromoney FIZAN aktywów w miejsce obligatoryjnego świadczenia pieniężnego (zastosowano instytucję datio in solutum).

Komisja zwróciła uwagę, że art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych określa kolejność czynności podejmowanych w toku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Pierwszym etapem likwidacji jest zbycie wszystkich aktywów funduszu oraz ściągnięcie jego należności. Następny etap to zaspokojenie wierzycieli funduszu, których wierzytelność wynika z innego tytułu niż uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejności następuje wypłata uczestnikom funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych.

– Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2018 r. I CSK 323/17, w którym wskazał, że art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych zawiera sekwencję obligatoryjnych czynności likwidatora funduszu. Po dokonaniu tych czynności likwidator składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych – czytamy.

Komisja podkreśliła, że regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych służą ochronie nie tylko interesów wierzycieli funduszu, w tym jego uczestników, ale także poszanowaniu praw szeroko rozumianych uczestników obrotu finansowego.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR