Raport: Banki wypłacą blisko 5 mld zł dywidend w 2018 r.

Niemal co drugi bank notowany na GPW podzieli się zyskiem z inwestorami. Według naszych szacunków wartość tegorocznych dywidend będzie większa niż przed rokiem o 40 proc. i wyniesie 4,9 mld zł. Sprawdziliśmy, na jakie stawki i stopy dywidend mogą liczyć akcjonariusze poszczególnych banków.

Duże i zdrowe fundamentalnie banki uchodzą za maszynki do produkcji dywidend. Jednak od kilku lat strumień gotówki płynącej do akcjonariuszy jest ściśle regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. To właśnie przez decyzje nadzorcy banki takie jak PKO BP, mBank czy ING Bank Śląski w ubiegłym roku musiały zatrzymać zyski w spółce. W efekcie pula dywidend z sektora bankowego wyniosła zaledwie 3,5 mld zł i była najniższa od czasów kryzysu finansowego z poprzedniej dekady.

Rok 2018 na tym polu zapowiada się znacznie lepiej. W marcu KNF rozdał indywidualne wytyczne, zgodnie z którymi aż 6 banków będzie mogło podzielić się zyskiem. Szacowana pula dywidend to 4,9 mld zł. Warto też zaznaczyć, że KNF wydał ogólne zalecenia na kolejne lata, co znacząco ułatwi zarządom banków planowanie wypłat. Dokument opracowany przez Komisję jasno określa warunki, jakie należy spełnić, aby móc rozdzielić zyski między akcjonariuszy.

Wytyczne określają warunki wypłaty do 75 proc. oraz 100 proc. zysku. W pierwszym wypadku można je podzielić na 3 grupy:

  • pozytywna ocena BION – jest to ocena banku, jaką sporządza KNF
  • odpowiedni poziom dźwigni finansowej – współczynnik LR
  • odpowiedni poziom współczynników kapitałowych banków Tier 1 (CET1), Tier 1 (T1), TCR)

Powyższe współczynniki są trudne do wyliczenia, ale można je znaleźć w sprawozdaniach finansowych poszczególnych banków.

Całoroczny zysk w formie dywidendy będą mogły wypłacić te banki, które dodatkowo (po spełnieniu wskazanych wyżej warunków) pozytywnie przejdą przez stress testy nadzorcze, mierzące odporność na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

>> Akcje z GPW? 1 PLN +0,08%. Akcje amerykańskie? €0,50 + $0,004 za akcję. Inwestuj z DEGIRO.

Kolejna kategoria obostrzeń ze strony KNF dotyczy banków, które posiadają znaczące portfele kredytów walutowych mieszkaniowych udzielonych latach 2007-2008, czyli w okresie boomu na kredyty denominowane we franku szwajcarskim, które aktualnie są największym czynnikiem ryzyka systemowego dla całego polskiego sektora bankowego. Banki, w których udział takich kredytów przekracza 10 proc. w całości należności kredytowych (Kryterium 1) lub 20 proc. w całym portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych (Kryterium 2) dodatkowo muszą obniżyć stopę dywidendy o 20, 30 lub 50 proc.

Na dywidendę nie mają szans akcjonariusze banków, których kondycja finansowa zmusiła do wdrożenia programu naprawczego pod nadzorem KNF. Tej grupie już z definicji wyłączono opcję dystrybucji zysków. Kwestia realizacji programu naprawczego dotyczy 2 z 13 spółek spośród banków notowanych na GPW.

Dywidendy w 2018 r. – kto i ile wypłaci?

Na łono spółek płacących dywidendę wraca PKO BP. Branżowy gigant osiągnął w 2017 roku pokaźne zyski, ale wciąż posiada spory portfel kredytów CHF, zarówno udzielonych samodzielnie, jak i nabytych w ramach przejęcia banku Nordea. W najnowszej rekomendacji KNF zezwolił władzom PKO BP na wypłatę do 25 proc. zysku, co przekłada się na dywidendę w wysokości 0,56 zł. Względem bieżącego kursu akcji daje to skromną stopę w okolicach 1,3 proc. Wypłata na tle pozostałych ofert może i nie robi wielkiego wrażenia, ale należy pamiętać, że poprzednim razem bank dzielił się zyskiem w 2014 r. Wówczas akcjonariusze otrzymali 0,75 zł na walor, co dało stopę na poziomie 1,9 proc.

Jest już niemal pewne, że tytuł króla dywidend – po raz kolejny – przypadnie bankowi Pekao. KNF zasygnalizował, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100 proc. zysku za 2017 r. Branżowy wicelider zamknął rok pokaźnym wynikiem, ale w odróżnieniu od swego największego konkurenta nie udzielał w latach 2007/2008 kredytów frankowych. Nowe władze Pekao wielokrotnie zapowiadały, że celują w maksymalną dywidendę. Jeśli dotrzymają słowa, stawka na akcję wyniesie 9,43 zł, co przy obecnym kursie daje stopę na poziomie 7,5 proc.

W 2017 spółki z WIG20 wypłaciły akcjonariuszom 7,6 mld zł >>> CZYTAJ WIĘCEJ

Dywidendy płacone przez Pekao od lat liczone są w miliardach złotych. W ubiegłym roku bank podzielił między akcjonariuszy kwotę 2,28 mld zł. W skali GPW była to największa suma wypłacona przez jedną spółkę. Warto dodać, że tegoroczna dywidenda będzie 16. w giełdowej historii banku i jednocześnie 6. z rzędu o stopie równej lub wyższej niż 5 proc. Łącznie do akcjonariuszy powinno trafić 2,5 mld zł, czyli mniej więcej tyle, ile łącznie wypłacą pozostałe banki z GPW.

Dywidendą podzieli się także BZ WBK. Komisja Nadzoru Finansowego co prawda zaleciła zatrzymanie całości zysku za 2017 rok, ale jednocześnie zezwoliła na wypłatę dywidendy z zysku zatrzymanego za 2016 rok. Podobnie było w ubiegłym roku – bank wypłacił dywidendę sfinansowaną zyskami za lata 2015-2014. Zakładając, że BZ WBK będzie chciał w ten sposób osiągnąć kwotę dywidendy na poziomie 25 proc. zysku za poprzedni rok (tak było w 2017 roku, choć sama dywidenda była sfinansowana zyskami zatrzymanymi z wcześniejszych lat) – można oczekiwać dywidendy w zakresie 5-6 zł na akcję, co da stopę na poziomie 1,4-1,7 proc.

Po krótkiej przerwie do grona spółek dywidendowych wraca ING Bank Śląski. Spółka w ubiegłym roku – zgodnie z rekomendacją KNF – pauzowała. W tym roku zarząd rekomenduje wypłatę 416 mln zł, czyli 30 proc. zysku za 2017 r. Stawka 3,20 zł na akcję, przy obecnym kursie, daje stopę dywidendy w okolicach 1,6 proc. Jako że bank nie ma problemów z rentownością, ani z kredytami frankowymi można oczekiwać, że KNF nie wyrazi sprzeciwu (bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia od regulatora). W latach 2014-2016 stawki płacone na akcję były nieco wyższe i przekraczały 4 zł na walor.

Drugi wielki powrót dotyczy mBanku, czyli spółki, która poprzednim razem – podobnie jak PKO BP – dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami w 2014 r. Wzmianka w tym miejscu nt. branżowego lidera nie jest przypadkowa. mBank ma ten sam problem co PKO BP, czyli gruby portfel kredytów CHF. W tym roku KNF w ramach indywidualnego zalecenia zezwoliła na wypłatę do 20 proc. zysków za 2017 r. w formie dywidendy. Akcjonariusze mogą liczyć na 5,50 zł na walor, co przy obecnym kursie daje stopę na poziomie 1,3 proc.

Bank Millennium, czyli spółka kontrolowana przez portugalskie BCP, z uwagi na konieczność spełnienia wymogów kapitałowych nie rekomenduje wypłacania dywidendy. Patrząc na słabą sytuację kapitałową i duży portfel kredytów CHF, bank i tak nie byłby w stanie spełnić wymogów wynikających z ogólnego zalecenia.

Status dywidendowego pewniaka chce utrzymać Bank Handlowy. Spółka ma możliwość wypłaty do 100 proc. zysków za 2017 r. Zarząd rekomenduje wypłatę 537 mln zł, czyli całego zysku na poziomie sprawozdania jednostkowego (sam bank, bez spółek zależnych). Na jedną akcję przypadnie 4,11 zł. Stopa dywidendy wyniesie około 5,2 proc. i będzie jedną z najwyższych w sektorze. W ubiegłym roku Handlowy wypłacił 591,8 mln zł dywidendy, czyli 4,53 zł na akcję, a rok wcześniej 611,4 mln zł (4,68 zł/akcję).

Spółka Szacowana stawka dywidendy na akcję w 2018 r. Szacowana stopa dywidendy w 2018 r.* Stawka dywidendy w 2017 r. Stopa dywidendy w 2017 r.Dzień dywidendy
PKO BP 0,56 zł 1,5 proc. brak brak
Pekao 9,43 zł 7,5 proc. 8,68 zł 6,5 proc.
BZ WBK 5-6 zł 1,4-1,7 proc. 5,40 zł 1,5 proc.
ING Bank Śląski 3,20 zł 1,6 proc. brak brak
mBank 5,50 zł 1,3 proc. brak brak
Bank Handlowy 4,11 zł 5,2 proc. 4,53 5 września

*Szacowana stopa dywidendy liczona według kursu na koniec sesji 20 marca 2018 r.

>> Wskaźniki finansowe wszystkich banków sprawdzisz i porównasz w StockWatch.pl

Akcjonariusze pozostałych banków nie mają co liczyć na dodatkową gotówkę. Alior Bank co prawda zakończył 2017 rok zyskiem (nieco niższym niż rok wcześniej), ale nie planuje się dzielić nim z akcjonariuszami. Pozostanie on w banku w celu sfinansowania dalszego wzrostu biznesu. Zarząd kilka miesięcy temu wskazywał, że do 2020 raczej nie należy liczyć na wypłatę dywidendy. Być może trwająca karuzela kadrowa i potencjalna fuzja z Pekao zmieni coś w tym zakresie. BGŻ BNP Paribas w sprawozdaniu za ubiegły rok pokazał trzykrotny wzrost zysków. Jednak należy dodać, że w 2016 roku wynik pogrążyły ogromne koszty związane z integracją BGŻ i BNP Paribas. W tym roku bank otrzymał zalecenie zatrzymania całości zysku za 2017 r., w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej.

Analogiczny los czeka akcjonariuszy banków ze stajni Leszka Czarneckiego. Idea Bank zamknął 2017 rok zyskiem, ale posiada słabą pozycję kapitałową, co wśród spółek związanych ze znanym miliarderem jest już niemal regułą. Idea Bank otrzymał od KNF indywidualne zalecenie zatrzymania całości zysku, więc nie wypłaci w 2018 roku dywidendy.

„Nowa nadzieja” czy „mroczne widmo” – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Getin Noble Banku po III kw. 2017 r.

Getin Noble Bank nie przedstawił jeszcze wyników za 2017 rok, ale z dużym prawdopodobieństwem zakończył go stratami. Bank ma bardzo duże problemy kapitałowe i planuje dodatkową emisję akcji, którą obejmą podmioty powiązane z Leszkiem Czarneckim, po cenie nominalnej wyższej o ponad 100 proc. od kursu na GPW. Getin Noble Bank realizuje plan naprawczy, co w ogóle uniemożliwia wypłatę dywidendy według ogólnego zalecenia KNF. Choć oczywiście najpierw trzeba osiągnąć zysk, aby w ogóle rozpatrywać możliwość dzielenia się nim z akcjonariuszami.

Natomiast Getin Bank zamknął poprzedni rok zyskiem, który w głównej mierze był zasługą kontrolowanego przez niego Idea Banku. Z uwagi na problemy kapitałowe całej grupy bankowej Leszka Czarneckiego oraz zalecenia zatrzymania całości zysku przez Idea Bank, tu również nie ma co liczyć na dywidendę.

W wypadku Banku Ochrony Środowiska szanse na dywidendę przekreśla realizowany plan naprawczy. Ubiegły rok bank co prawda zamknął na plusie, ale zgodnie z wytycznymi KNF i założeniami planu naprawczego pozostanie on w całości w banku, aby wzmocnić jego pozycję kapitałową.

Dywidendy tylko u liderów rynku

Źródło: Opracowanie własne.

Na 13 polskich banków notowanych na GPW w tym roku dywidendę wypłaci tylko 6 z nich: PKO BP, Pekao, BZ WBK, mBank, ING Bank Śląski i Bank Handlowy, czyli prawie wszyscy najwięksi gracze na rynku. Wyjątkiem jest Alior Bank, który jest na piątym miejscu pod względem kapitalizacji, ale dywidendy nie wypłaci.

Najwyższą stopę dywidendy zaoferuje inwestorom prawdopodobnie Pekao (7,5 proc.), a zaraz za nim uplasuje się Bank Handlowy (5,6 proc.). Pozostałe cztery banki będą miały stopę dywidendy na poziomie 1-2 proc. Na tłuste dywidendowe żniwa w bankowości trzeba poczekać przynajmniej kilka lat, szczególnie że prezes Rady Polityki Pieniężnej przewiduje utrzymanie rekordowo niskich stóp procentowych aż do końca 2020 r. Z drugiej strony rok 2018 przynosi pewną poprawę, bo rok wcześniej dywidendą podzieliły się tylko trzy banki (Pekao, Handlowy i BZ WBK).

Akcje banków w portfelu dywidendowym

Inwestor, który chciałby w oparciu o akcje banków budować portfel dywidendowy musi zdecydowanie stawiać na liderów rynku, choć oferowane stopy dywidend nie są zbyt imponujące, szczególnie na tle niektórych reprezentantów innych sektorów. Średnia stopa dywidendy dla indeksu WIG to 2,22 proc. i przekraczają ją tylko 2 z 13 polskich banków notowanych na warszawskiej giełdzie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, BGZBNPP, bos, bzwbk, getin, Getinoble, handlowy, Ideabank, ingbsk, mBank, Millennium, Pekao, pkobp, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR